اخلاق کار و توسعه اقتصادی: تحقیقی درباره تز ماکس وبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه آزاد تهران مرکز

10.22034/qjo.2023.353367.1271

چکیده

هدف مقاله حاضر، روشن ساختن روابط تئوریزه شده وبر با تأثیر بر شرایط اقتصادی اجتماعی (رابطه اخلاق کاری و توسعه اقتصادی) و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده است. یافته‌ها و نتایج؛ نشان می‌دهد که هر چند تز وبر اخلاق کاری بالا را به تعلق به آیین پروتستان نسبت می‌دهد، اما نویسندگان مقاله حاضر، به این نتیجه رسیده‌اند که روحیه سرمایه‌داری مرتبط با اخلاق پروتستان ماکس وبر با پروتستانتیسم ارتباط ندارد، بلکه با مرحله مدرنیزاسیون توسعه اقتصادی همراه است. نتایج نشان می‌دهد که، اولویت برای کار سخت در میان سایر ادیان و افراد غیرمذهبی در زمان رشد اقتصادی بالا دیده می‌شود و پس از مرحله نوسازی کاهش می‌یابد. پژوهشگران به یک رابطه قوی بین سطح رشد و توسعه اقتصادی در دوران کودکی فرد و اخلاق کار فرد دست یافته‌اند. آنها از رویکرد اپیدمیولوژیک استفاده کرده‌اند، تا نشان دهند که جهت رابطه از رشد و سطح توسعه اقتصادی در زمان شکل گیری مقادیر تا اخلاق کار ادامه می‌یابد. یافته‌ها نشان می‌دهد، تبعیت از پروتستان با اخلاق کاری رابطه مثبت دارد، اما این رابطه از قدرت اقتصادی کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work ethics and economic development: a investigation on Max Weber's thesis

نویسندگان [English]

  • Farzad Parhodeh 1
  • Ali Raoufkish 2
1 Sociology of Bu Ali Sina University
2 Central Tehran Azad University
چکیده [English]

The purpose of this article is to clarify Weber's theorized relationships with the impact on social economic conditions (the relationship between work ethics and economic development). The present research method was descriptive-analytical. findings and results; It shows that although Weber's thesis attributes high work ethic to Protestantism, the authors of this article have come to the conclusion that the spirit of capitalism associated with Max Weber's Protestant ethic is not related to Protestantism, but to the modernization stage of economic development. Is. The results show that the preference for hard work among other religions and non-religious people is seen during high economic growth and decreases after the modernization stage. Researchers have found a strong relationship between a person's level of economic growth and development in childhood and a person's work ethic. They have used the epidemiological approach to show that the direction of the relationship continues from growth and the level of economic development during the formation of values ​​to work ethics. The findings show that adherence to Protestantism has a positive relationship with work ethic, but this relationship has less economic power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protestant ethics
  • work ethics
  • economic development