از تمایل تا أخذ تصمیم: فهم تصمیم‌ها و الگوهای کنش فرزندآوری زنان شاغل در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22034/qjo.2024.419513.1340

چکیده

هدف:‌ باروری در ایران از اوایل دهه 1380 به زیر سطح جانشینی رسید و علی‌رغم افزایش اندکی در سال 1395، در سطح پایینی باقی مانده است. طی این دوره میانگین تعداد فرزندان ایدئال‌ زوجین حدود 2/5 فرزند بوده است. شواهدی از شکاف بین شمار ایدئال‌ و واقعی فرزند وجود دارد و نشان می‌دهد که دستِ‌کم بخشی از تمایلات فرزندآوری زوجین فعلیت پیدا نمی‌کند. مادران شاغل یکی از زیرگروه‌های خاص و مهم جمعیتی هستند که به‌واسطه تعارضات شغلی و خانوادگی، انتظار می‌رود تحقق ایدئال‌های‌ فرزندآوری آنان با موانع و چالش‌های جدی‌تری در مقایسه با زنان غیرشاغل مواجه باشد. هدف مطالعه حاضر این است که نشان دهد فهم و تفسیر مادران شاغل از تصمیمات باروریشان چیست؟ و آنان استراتژی مواجهه خود را با خواست فرزندآوری از یک‌سو و دغدغه‌ها و چالش‌های ذهنی فرا‌روی خود را از دیگر سو، چگونه تعریف و تنظیم می‌کنند؟
روش: با بهره‌گیری از رویکرد پژوهش کیفی، 22 نفر از زنان ازدواج‌کرده شاغل در شهر تهران در این پژوهش موردِمطالعه‌ قرار گرفتند. مشارکت‌کنندگان در پژوهش، از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با حداکثر تنوع به لحاظ سن، تعداد فرزندان، نوع سمت انتخاب شدند. داده‌‌ها به کمک تکنیک مصاحبه‌ عمیق در بهمن سال 1401 تا اردیبهشت 1402 جمع‌آوری شدند و به کمک تکنیک تحلیل مضمون موردِتحلیل‌ قرار گرفتند.
یافته‌ها: در این مطالعه، سه الگو از تصمیمات باروری زنان شاغل استخراج شد: الگوی چشم‌پوشی از تمایلات باروری که شامل زنانی است که قصد فرزندآوری ندارند اما تعداد فرزندان ایدئال‌شان‌ بالاتر از تعداد فرزندانی است که درحال‌حاضر دارند. الگوی معقول‌پنداری پرهیز از فرزندآوری شامل افرادی است که قصد فرزندآوری ندارند و تصمیمات باروری خود را درست و عقلانی می‌دانند. الگوی سوم شامل افرادی است که درک متناقضی از تصمیمات باروری دارند، قصد فرزندآوری دارند، بااین‌حال‌ دغدغه‌ها و نگرانی‌های متعددی در رابطه با محیط کار، محیط خانواده و فرزندان دارند.
نتیجه‌گیری:‌ نتایج مطالعه، اهمیت و ضرورت اتخاذ سیاست‌های رفاهی و برنامه‌هایی که به سازگاری نقش‌های کاری و والدینی می‌انجامد را نشان می‌دهد. جامعه ایران نیاز به ساختاری دارد که ناسازگاری بین اشتغال و والدگری را کاهش‌ می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Desire to Decision: Childbearing Decision-Making patterns among Working Women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Abbas Askari-Nodoushan 1
  • Hajieh bibi Razeghi Nasrabad 2
1 , Associate Professor in Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran,
2 Associate Professor of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

 
Introduction: Since the early 1380s, fertility in Iran has reached below the replacement level. Despite a slight increase in 2015, after that fertility remains at a low level. Over this period the ideal number of children has been about 2.5 children. There is evidence of a gap between the ideal and actual number of children and it shows that at least part of the couples' desire to have children is not realized. Working women are one of the special and important subgroups of the population that, due to work and family conflicts, it is expected that the realization of their childbearing ideals will face more serious obstacles and challenges compared to non-working women. The aim of this study is to show what is the understanding and interpretation of working mothers about their fertility decisions. What is their strategy in dealing with the desire to have children and the mental concerns and challenges they face?
Material and method: The research approach of this study is qualitative. The sample consists of 22 employed mothers in Tehran who were determined through purposive sampling with maximum diversity based on the level of theoretical saturation. The data collection method is in-depth interview and the analysis method is thematic analysis.
Result: In this study, three patterns of women's fertility decisions were extracted. A pattern of ignoring fertility desires that includes women who do not intend to have children but whose ideal number of children is higher than the number of children they currently have. The model of rationalizing the avoidance of childbearing, which includes women who do not intend to have more children and consider their fertility decisions to be rational. The third pattern is a contradictory understanding of reproductive decisions that includes women who intend to have children, however, they have many concerns and challenges related to the work environment, family and children.
Conclusion: The findings show that there is a significant conflict between work and family roles that affects the fertility decisions of working women. Iranian society needs a structure that reduces the incompatibility between employment and parenthood.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • low fertility
  • ideal number of children
  • working women
  • population policies