چالش‌های اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و ‌تأمین‌اجتماعی: درس‌هایی برای استقرار سیاست‌های کلی ‌تأمین‌اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22034/qjo.2024.409223.1337

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بررسی علل ناکامی و موانع تحقق «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، دستیابی به درس‌آموخته‌های مراحل تدوین تا اجرای آن و به‌کارگیری مثبت آن‌ها در مسیر تحقق «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» است.
روش: روش این تحقیق، کیفی است و در آن از ترکیب مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، تحلیل ثانویه و ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. در این پژوهش داده‌های حاصل، بر اساس‌ شیوۀ تحلیل مضمون، تنظیم و تحلیل شده است.
یافته‌ها: بررسی مسیر تاریخی طراحی تا اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و فرازوفرودهای آن نشان می‌دهد تعارضات ساختاری، ارزشی، ماهیتی، منفعتی و اطلاعاتی موجود، منجر به عدم تحقق و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آن شده است و همین مسائل در راه تدوین و تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ادامه یافته است.
 نتیجه‌گیری: در صورت عدم توجه به ماهیت این تعارض‌ها و عدم تلاش برای رفع آن‌ها، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز سرنوشت 47 سیاست کلی دیگر ابلاغی را پیدا کرده و نمی‌تواند اثربخش باشد. درحال‌حاضر می‌توان از ابلاغ این سیاست‌ها به‌عنوان یک فرصت برای احیای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenges of implementing the law on the structure of the comprehensive system of welfare and social security Lessons for establishing general social security policies

نویسنده [English]

  • Benyamin Naeimaei
Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to examine the causes of failure and obstacles to the realization of the "Comprehensive Welfare and Social Security System Structure Law", to achieve the lessons learned from the stages of drafting to its implementation and to apply them positively in the path to the realization of "General Social Security Policies" which in the year 1401 has been notified.
Method: The method of this research is qualitative and it uses a combination of documentary and library studies, secondary analysis and semi-structured interview tools. In this research, the obtained data has been organized and analyzed based on the method of thematic analysis.
Findings: Examining the historical path from the design to the implementation of the comprehensive welfare and social security system law and its ups and downs shows that existing structural, value, nature, benefit and informational conflicts have led to the non-fulfillment and creation of various obstacles on its way, and these issues in The process of drafting and approving general social security policies has continued.
Conclusions: In case of not paying attention to the nature of these conflicts and not trying to resolve them, general social security policies will also meet the fate of  other general policies and cannot be effective. Currently, the announcement of these policies can be used as an opportunity to revive the comprehensive welfare and social security system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure law
  • comprehensive system
  • welfare and social security
  • general policies