تدوین مدل نظام کنترل‌های داخلی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد اصفهان

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد واحد اصفهان ( خوراسگان)

3 استاد حسابداری،دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان (خوراسگان)، دانشکدۀعلوم انسانی و حقوق، گروه حسابداری

10.22034/qjo.2024.396906.1324

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی برای کنترل‌­های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک می­‌باشد.
روش: روش این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش­‌های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تأمین اجتماعی است. جهت جمع‌­آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسش­نامه بهره­‌گیری شده است و برای بررسی فرضیه­‌ها آمار استنباطی و آزمون‌های معادلات ساختاری به‌کار گرفته شده است.
یافته‌­ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که در سازمان تأمین اجتماعی سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک به‌ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر کنترل‌­های داخلی و به‌تبعِ‌ آن بر مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی‌ دارند.
 نتیجه­‌گیری: نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک می­‌توان به اثربخشی‌ کنترل‌­های داخلی و مؤلفه‌­های مؤثر بر کنترل‌­های داخلی اشاره کرد. ازجمله‌ تأثیرگذارترین‌ عوامل مؤثر بر اثربخشی کنترل‌های‌ داخلی در سازمان تأمین اجتماعی‌ می‌توان‌ به سیستم دفترداری‌ مالی اشاره کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Internal Controls in the Social Security Organization to Approach Risk Management

نویسندگان [English]

  • hamzeh mohammady khoshouei 1
  • esmail kazemi 2
  • mohsen dastgir 3
1 Assistant Professor of Accounting Department of Azad University, Isfahan Branch
2 PhD Student in Accounting, Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
3 Professor , Department of Accounting , Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to develop a model for internal controls in the social security organization with a risk management approach.
Method: This Methods research is an exploratory research in terms of its nature, and it is an applied research in terms of its purpose. The statistical population of this research is 340 employees of the financial department of the Social Security Organization. Interviews and questionnaires were used to collect the required information in this research, and inferential statistics and structural equation tests were used to check the hypotheses.
Findings: The results of the research showed that the factors affecting the internal controls in the social security organization include the income bank system, the system of legal obligations, salaries and wages, the financial accounting system, the system of movable and immovable property, the financial management system and the requirements for issuing checks.
 Conclusion: In addition, the results showed that among the factors affecting risk management, the effectiveness of internal controls and the components affecting internal controls can be mentioned. One of the most influential factors affecting the effectiveness of internal controls in the social security organization is the financial accounting system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internal Controls
  • Risk Management
  • Social Security Organization