تاثیر خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی برتوانمند سازی کارکنان و رضایت بیمه شدگان با نقش میانجی بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان (مطالعه شعب تامین اجتماعی شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس واحد بازرسی تأمین اجتماعی‌ استان فارس شعبه 6 شیراز

2 کارشناس آمار، مسئول واحد بازرسی تأمین اجتماعی‌ استان فارس شعبه 6 شیراز

3 مسئول واحد امور بیمه‌شدگان‌ تأمین اجتماعی‌ استان فارس شعبه 6 شیراز

10.22034/qjo.2024.399873.1329

چکیده

هدف: ابزارهای دیجیتال به بخش بزرگی از زندگی شخصی روزمره تبدیل‌شده‌اند، با ایجاد بسترهای فناوری اطلاعات‌ و انجام فعالیت‌های‌ شغلی از این ‌طریق‌ کارمندان می‌توانند کارآمدتر و انعطاف‌پذیرتر باشند. هدف از انجام پژوهش تبیین و شناخت تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی بر توانمندسازی‌ کارکنان و رضایت بیمه‌شدگان‌ با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان است تا بتوان با تعیین سطح نیازها خدمات بهتری ارائه داد.
روش: در این‌پژوهش‌ با استفاده از پرسش‌نامه‌ اقدام به سنجش متغیرهای پژوهش توسط نمونه موردِ مطالعه‌، کارکنان شعب تأمین‌ اجتماعی‌ شیراز پرداخته شد و سپس ازطریق‌ نرم‌افزار Smartpls3 به تحلیل داده‌ها و اثر متغیرها به روش مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر پرداخته شد. این پژوهش ازلحاظ‌ طبقه‌بندی‌ پژوهش و هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، از نوع‌ توصیفی-همبستگی است.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل مسیر مدل مفهومی پژوهش، خدمات الکترونیک طرح (3070) اثر معناداری بر بهبود کیفیت زندگی (645/=β) و توانمندسازی کارکنان ‌(607/=β) داشته است. اثر غیرمستقیم‌ خدمات الکترونیک در تأمین اجتماعی‌ با واسطه بهبود کیفیت زندگی بر توانمندسازی‌ کارکنان (392/=β) معنادار بوده و میزان ضریب تبیین‌شده‌ توانمندسازی‌ کارکنان (662/=R2) می‌باشد، درحالی‌که‌ توانمندسازی کارکنان (503/=β) تأثیر قابل‌توجهی‌ بر رضایت بیمه‌شدگان‌ با واریانس (253/=R2) دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی‌ موجب بهبود دسترسی و سرعت در انجام امور اداری شده، که این امر به تداوم فعالیت‌های کاری و افزایش بهره‌وری کارمندان کمک کرده است. همچنین، ارتقاء کیفیت خدمات الکترونیک به میانجی‌گری در ارتقاء رضایت بیمه‌شدگان منجر شده، که این افزایش رضایت بهبود کیفیت زندگی کاری آنان را نیز تضمین می‌کند. به طور کلی، تداوم پیشرفت در خدمات الکترونیک تامین اجتماعی، باعث بهبود کلان کیفیت زندگی کاری و ارتقاء رضایت بیمه‌شدگان شده و تأثیر مثبتی بر توانمندسازی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of electronic social security services on employee empowerment and the satisfaction of the insured with the mediating role of improving the quality of employees' working life (Study of social security branches in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • seyd hamed noruzi 1
  • Mohamad Ashob 2
  • Elham Sangtarash 3
  • Gholamali Izady 1
1 Fars Social Security Organization: Iran
2 Tamin Ejtmae
3 Fars Social Security Organization: Iran
چکیده [English]

Social security e-services strongly influence the way work and personal time are combined in the employee's perspective. Digital tools have become a big part of daily personal life, by creating information technology platforms and performing work activities, in this way, employees can be more efficient and flexible.
Method: In this research, using a questionnaire to measure the research variables by the sample, the employees of the social security branches of Shiraz were surveyed, and then through the Smartpls3 software, the data and the effect of the variables were analyzed using the method of structural equation model and path analysis. .
Findings: Based on the path analysis of the conceptual model of e-services research, project (3070) has had a significant effect on improving the quality of life (β=645) and empowering employees (β=607). The indirect effect of e-services on social security through mediation Improving the quality of life on employee empowerment (β=392) is significant and the explained coefficient of employee empowerment is (R2/662), while employee empowerment (β=503) has a significant impact. It pays attention to the satisfaction of the insured with variance (R2/253).
Results: This study formulates new insights by defining the role of social security organization's electronic services in enriching the quality of life at work and the strategies that social security managers can use to empower their employees, allow effective technological support and create an atmosphere of mutual trust to achieve them. in providing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic services
  • empowering employees
  • improving the lives of employees
  • satisfying the insured