نظام بیمه سالمندان و مدیریت منابع آن در چین

همکاران

نویسنده

چکیده

مقاله در ابتدا با بررسی وضع کنونی نظام بازنشستگی در چین، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی و میزان مزایا را توضیح می دهد و سپس مقررات ویژه بازنشستگی و مشکلات موجود و اقدامات اصلاحی، شامل محدودیت دامنه پوشش ، سطح پایین تمرکز منابع، تعدیل مزایا، مقررات صندوق ها، مکانیسم واحد تأمین منابع، و پرداخت دستمزد استاندارد، و همچنین نحوه مدیریت صندوق های بازنشستگی را تشریح می کند. آنگاه منابع درآمد صندوق بیمه سالمندان و مدیریت این صندوق، مشکلات آن و نیز اقدام هایآن جام شده برای مقابله با این مشکلات، بیان گردیده است. در پایان، نویسنده عملیات سرمایه گذاری به منظور حفظ و افزایش ارزش دارایی صندوق بیمه سالمندان و مفهوم جدید الگوی صندوق بیمه سالمندان را در چین ـ با شرایط ملی آن ـ توضیح داده است

عنوان مقاله [English]

Senior Health Insurance and Resource Management in China

نویسنده [English]

  • hun lian chang