اسناد (مقاوله نامه و توصیه نامه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

"به منظور تنفیذ سیاست موردنظر در مادهء ق مقاوله‌نامه،و با توجه به حوزه‌های عملیات فنی‌ فهرست‌شده در بند 3 این توصیه‌نامه،مقامات مسئول هر کشور عضو باید- (الف)مقررات،آئین‌نامه‌ها یا دیگر مفاد قانونی لازم برای تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار را تهیه نمایند،و ارتباطهای موجود بین ایمنی و بهداشت،از یک سو،و ساعات کار و وقفه‌های استراحی،از سوی دیگر،را نیز ملحوظ دارند؛ (ب)اسناد قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار،و همچنین مقررات‌ مصوب در زمینهء اجرای زیر بند(الف)از این بند را،در پرتو تجربیات و پیشرفتهای‌ حاصل در تکنولوژی را هرچندگاه یک بار مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ (پ)مطالعات و تحقیقات لازم را برای شناسایی احتمالات خطرآفرین به عمل آورد و راههای عملی مرتفع ساختن آنها را نیز بیابند؛ (ت)اطلاعات و توصیه‌های لازم را به طرزی مناسب به کارفرمایان و کارگران ابلاغ نمایند و تسهیلات لازم را برای پیشبرد همیاری بین آنها فراهم سازند،و در صورت ضرورت‌ برنامهء ویژه‌ای برای آموزش کارگران مهاجر به زبان مادری آنها ترتیب دهند؛ (ث)اقدامات لازم را برای پیشگیری حوادث مصیب‌ابر به عمل آورند،و تدابیر جامع و یکپارچه‌ای را که باید،به ویژه در مناطق صنعتی بالقوه خطرناک برای کارکنان و مردم‌ اطراف،و در سطوح مختلف اتخاذ شود با یکدیگر هماهنگ سازند؛ (ج)ارتباطی مطمئن و قابل استفاده با سیستم هشداردهندهء حوادث بهداشتی و ایمنی شغلی‌ در سازمان بین المللی کار برقرار سازند؛ (چ)برای کمک به کارگران معلول تدابیر لازم و مناسب اتخاذ نمایند."

عنوان مقاله [English]

Introduction of documents

نویسنده [English]

  • naser movafaghiyan