جایگاه حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با عنایت به گسترش تامین اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای جوامع در دوران معاصر و از سویی با توجه به قوانین و مقررات بین المللی که حق برخورداری از تامین اجتماعی را به عنوان حق هر فرد تلقی می کند و پذیرش کشورها، امروز توجه به جایگاه حقوق تامین اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از سویی با عنایت به ماهیت عمیق حقوق تامین اجتماعی و نیز ارتباط عمیق آن با شاخه های حقوق عمومی وحقوق فردی برخورداری از دانش حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق کار، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق قراردادها، حقوق خانواده، مسئولیت مدنی، حقوق ارث و … ضروری می نماید. در این مقاله پس از مروری بر تامین اجتماعی و حقوق عمومی، ارتباط آن با حقوق اداری، حقوق اجتماعی و کار، حقوق مدنی و خانواده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

The status of social security rights in the legal system

نویسنده [English]

  • hssan badini