به سوی طرح های پایدار در سلامت و مراقبت های بلند مدت در جوامع سالمند


عنوان مقاله [English]

Towards sustainable plans for long-term health and long-term care in the elderly

نویسنده [English]

  • ali hasanzadeh
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 31
چاپ تابستان ۱۳۹۰
اسفند 1386
صفحه 9-36
  • تاریخ دریافت: 10 فروردین 1386
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1386
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1386