مطالعه عوامل موثر نفوذ مدیران بر کارکنان؛ مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Influencing Managers on Employees; Case Study: Social Security Department of Golestan Province

نویسنده [English]

  • ramezan hassanzadeh