اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی‌جعفر دهکردی

ریاست موسسه، عضو شورای پژوهشی موسسه

dehkordi.ajssor.ir

سردبیر

یوسف محمدی مقدم

سردبیر فصلنامه تامین اجتماعی

you_mohammadyahoo.com

مدیر اجرایی

فریبا لطفی

مدیراجرایی فصلنامه تامین اجتماعی

lotfi.fssor.ir
26105542

اعضای هیات تحریریه

حسن امامی

عضو شورای پژوهشی موسسه

emami.hssor.ir

فاطمه ترابی

دانشیار دانشگاه تهران

fateme_torabiut.ac.ir

فیروز توفیق

جامعه‌شناسی عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

ftofighyahoo.com

علی حسن زاده

چشم پزشکی (افتالمولوژی) عضو شورای پژوهشی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی

ahassanzadehhotmail.com

ربابه جوادی

عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

javadi.rssor.ir

علی‌جعفر دهکردی

عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

dehkordi.ajssor.ir
88753245

حسن رفیعی

عضو شورای پژوهشی موسسه

hassan441015gmail.com

سعید صمدی‌فر

عضو شورای پژوهشی موسسه

samadifar1363gmail.com

علی‌اکبر فضائلی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

fazaeli.akssor.ir

مهدی نوروزیان

عضو شورای پژوهشی موسسه

me.norooziangmail.com

ویراستار انگلیسی

محبوبه افسری

رئیس ادارۀ توسعۀ روابط بین الملل سازمان تأمین اجتماعی

afsarizonegmail.com

ویراستار

گروه ویراستاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

infossor.ir