نویسنده = هانیز روتگانگ و گرهارد ایگل، مترجم : مریم ابوالقاسم جوشقانی
مراقبت بلند مدت در آلمان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 191-216

هانیز روتگانگ و گرهارد ایگل، مترجم : مریم ابوالقاسم جوشقانی