مراقبت بلند مدت در آلمان


عنوان مقاله [English]

Long-term care in Germany

نویسنده [English]

  • maryam abolghasem
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 31
چاپ تابستان ۱۳۹۰
اسفند 1386
صفحه 191-216
  • تاریخ دریافت: 10 آذر 1386
  • تاریخ بازنگری: 10 دی 1386
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1386