بررسی تأثیر مدیریت روابط با ارباب رجوع بر کسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی شعب تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: افزایش رقابت در بازارها سازمان‌ها را وامی‌دارد تا برای موفقیت بیشتر به راه‌های نوین رقابت در بلندمدت روی آورند. مدیریت ارتباط با ارباب رجوع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکت‌ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با ارباب رجوع می‌کند. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت روابط با ارباب رجوع درکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است.
روش: روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. برای تعیین نمونه آماری از جدول گرسی مورگان استفاده شده که با توجه به جدول، حجم نمونه مناسب 196 نفر است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار 23spss استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده تأثیرگذاری تمرکز بر ارباب رجوع کلیدی بر کسب مزیت رقابتی را تأیید کرده‌اند. همچنین نتایج تأثیرگذاری مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی را تأیید می‌کنند. همین‌طور نتایج به‌دست‌آمده، تأثیرگذاری فناوری را بر کسب مزیت رقابتی تأیید کرده‌اند.
نتیجه: بین مدیریت ارتباط با ارباب رجوع برکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز تأثیر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Relationship Management with Client to Competitive Advantage in Social Security Organization (Case Study of Tabriz Branches)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Naseri Oskouei 1
  • Mohammad Mahdi Barghi Oskouei 2
1 Islamic Azad University, Tabriz branch
2 Department of of Management and Economics
چکیده [English]

Aim:Increased competition is forcing organizations to more successfully turn to new ways to compete in the long run. Customer Relationship Management is a business strategy that enable companies to effectively manage the overall relationship with the customer. The aim of this study is the role of customer relationship management contained within a competitive advantage i in organization.
Methodology: This study is based on objective, functional and descriptive information collected by way of a survey. The statistical population of this research includes 400 employees of the Social Security Organization of East Azerbaijan Province. To determine the statistical sample, the Morgan table has been used. According to the table, the sample size is suitable for 196 people and the sampling method is simple. A questionnaire was used to collect data. Data analysis in two parts: descriptive and inferential statistics using spss23 software was used.
Findings: The results show that the dimensions of customer relationship management, focusing on key customers, knowledge management, technology and organizational structure, with a competitive advantage positive and significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • client relationship management
  • competitive advantage
  • key client
  • technology