دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1398، صفحه 1-196 
منطقه‌بندی در خدمات درمانی: مرور شواهد بین‌المللی و تجربه ایران

صفحه 33-69

سمیرا عمادی؛ سمیه نوری حکمت؛ رضا دهنویه؛ روحانه رحیمی صادق؛ علی مسعود؛ زهرا زارع؛ سلمان باش زر؛ نادیا میرشکاری؛ منیره بلوچی؛ محمدرضا چشم یزدان؛ یوسف شعبانی؛ آتوسا پورشیخعلی


فراترکیب عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار

صفحه 87-112

ساناز فرهاد؛ محمدحسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان