شناسایی ابزارهای تشویق کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت کسب‌وکار، رئیس شعبۀ یک تأمین اجتماعی تهران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده

هدف: هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تشویق کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی ‌در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد.
روش: روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به‌طور هم‌زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی‌ استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب‌) و اداره کل شرق (18 شعب‌) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و برای نمونه‌گیری، از روش گلوله برفی استفاده شد به‌طوری‌که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه‏های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری‌های سه‌گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در خصوص ابزارهای تشویق در بین نسل‌های مختلف کارکنان، ابتداً تعداد 1953 کد اولیه (تعداد 32 کد مربوط به نسل اول، 529 کد مربوط به نسل دوم، 805 کد مربوط به نسل سوم و 587 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1944 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 4 کد محوری (پاداش ‌غیرمالی؛ پاداش مالی (غیرنقدی)؛ پاداش مالی (نقدی)؛ ویژگی‌های تشویق) دسته‌بندی گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Employees Encouragement Tools with an Intergenerational Management Approach in Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Nooshafarin Chatrchi 1
  • Javad Faghihipour 2
1 PhD in Business management,, Head of a branch of social security in Tehran
2 PhD in Human Sources management
چکیده [English]

 
Purpose:The main goal of the research is to identify employees encouragementtools with an intergenerational management approach in Social Security Organization. Research has been done in year of 1398and in all branches of general office of west and east of Tehran
 Method: The research method was mixed methods which for qualitative sectionGrounded theory and for quantitative section Quantitative Content Analysis Method were used in a same time. The statistical population of the study consists, employees of the General Office of the West (15 branches) and General Office of the East of Tehran (18 branches). Semi-structured interviews were used to collect the data and snowball sampling was used for sampling. 442 employees of different age groups participated in this study for theoretical saturation and more valuation of results . Also the information analyzed by using triplicate coding technique of Grounded theory and Codes Counting (quantitative content analysis) in MAXQDA software. Findings and conclusion: about encouragement tools among different generations of employees, the first 1953 codes (32 codes for first-generation, 529 codes for second-generation, 805codes for third-generation, and 587 codes for fourth-generation) were collected then it declined to 1944 final codes and categorized into 4 axial codes (non-financial reward; financial reward (non-cash); financial reward (cash); incentive feat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generational Difference
  • Intergenerational Management
  • Employees Encourage Tools
  • Social Security Organizations