دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1398، صفحه 1-248 
مطالعۀ تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی در ایران و پنجاه کشور جهان

صفحه 139-190

حمیدرضا هندی؛ صلاح‌الدین کریمی؛ سینا احمدی؛ ندا سلیمانوندی آذر