تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت (مورد مطالعاتی شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان (نویسندۀ مسئول)

2 دکتری تخصصی حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان

چکیده

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال‌های 1392 تا 1396 شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج‌ساله می‌باشد. داده‌های این پژوهش از نرم‌افزار ره‌آورد نوین و همچنین برخی داده‌های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده‌ها توسط نرم‌افزار Eviews 9 تجزیه ‌و تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون‌هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده‌اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران را برای بیان همه واقعیت‌های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می‌گردد. درنتیجه لازم است شرکت‌ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mandatory and Voluntary Disclosure of Information on the Value of the Studied Companies (The Case of Insurance Companies Listed in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Behnam Moradkhany Melal 1
  • Majid Jami 2
  • Saeed Sepahrom 3
1 MA in Accounting, Faculty of Management & Accounting, Hatef Higher Education Institute, Zahedan (Corresponding Author)
2 PhD in Accounting, Faculty of Management & Accounting, Hatef Higher Education Institute, Zahedan
3 MA in Accounting, Faculty of Management & Accounting, Hatef Higher Education Institute, Zahedan
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to investigate the final effect of mandatory and voluntary disclosure of information on the value of insurance companies listed in Tehran Stock Exchange.
Method: The population of this research study was the insurance companies listed in Tehran Stock Exchange and the sample consisted of 22 companies. In terms of purpose, this study is applied, and is of descriptive-correlational type. The research data were from insurance companies listed in Tehran Stock Exchange during a five-year period from 2014 to 2018. The data were obtained from Rahavard Novin Software as well as some data from Social Security Website. The data were analyzed using Eviews 9 Software.
Findings: The findings of the study were obtained using F-Limer Tests as well as Durbin-Watson Test and Hausman Test, which finally showed that there is a significant relationship between mandatory and voluntary disclosure of information and company value.
Discussion: Disclosure is a factor influencing the value of a company because it expresses all the commercial and financial realities of the company and can enhance investors’ confidence, leading to an increase in the company’s stock price, followed by an increase in the company’s value and shareholders’ wealth. As a result, companies need to be more careful about disclosing their accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mandatory disclosure of information
  • Voluntary disclosure of information
  • Company value