متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بیمه‌های خویش‌فرمایی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه (نویسندۀ مسئول).

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بیمه، دانشگاه تبریز

3 دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های خویش‌فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می‌کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه‌های خویش‌فرمایی (بیمه‌های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است.
روش: بدین منظور داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دورۀ زمانی 1395-1380 جمع‌آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه‌های خویش‌فرمایی به‌صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.  
نتایج: یافته‌های تحقیق می‌تواند در راستای سیاست‌گذاری‌های بیمه‌ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به اقشار و گروه‌های خاص (بیمه‌های خویش‌فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع‌رسانی، آموزش وآگاهی‌دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroeconomic Variables and Demand for Self-employment Insurance in the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Samira Parmah 1
  • sajjad mardomdar 2
  • Ali Heidari 3
1 MA in Accounting, Urmia University (Corresponding Author).
2 PhD Student in Insurance Economics, University of Tabriz
3 PhD in Media Management, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: This study examines the impact of macroeconomic variables on the demand of self-employment insurance in 31 province of Iran. The specific objective of this study is to investigate the effect of GDP, inflation rate, unemployment rate and education on the demand of self-employment insurance.
Method: For this purpose, data related to research variables in the period of
1380-1395 have been collected and a dynamic panel model using generalized method of moments (GMM) has been used to investigate the issue.
Findings: The results show that the effect of inflation rate on the demand for self-employment  insurance  is  negative  and  significant,  and  the  coefficients of  unemployment  rate,  education  and  gross  domestic  product  are  positive and significant. Also, the interval of the dependent variable has a positive and significant effect on the dependent variable.
Conclusion: The research findings could be widely used in line with insurance policies including the generalization and expansion of insurance coverage to specific classes and groups (self-employment insurance of the Social Security Organization) through the social, economic and cultural roles of social security organization and also, informing and educating the members of the society about the self-employment insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-employment insurance
  • macroeconomic variables
  • Generalized Method of Moments
  • Social Security Organization