شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت کسب‌وکار (نویسندۀ مسئول).

2 دکتری منابع انسانی، مشاور و پژوهشگر سازمانی

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی ‌در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب ادارۀ کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد.
روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به‌طور هم‌زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی‌ استفاده گردید. جامعۀ آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب‌) و اداره کل شرق (18 شعب‌) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و برای نمونه‌گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به‌طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه‏های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری‌های سه‌گانۀ تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت.
در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل‌های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی‌های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی‌های تنبیه اثربخش) دسته‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Employee Punishment Tools with an Intergenerational Management Approach in Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Nooshafarin Chatrchi 1
  • Javad Faghihipour 2
1 PhD in Bussiness Management (Corresponding Author).
2 PhD in Human Sources Management.
چکیده [English]

The main purpose of this study is identification the tools of punishing staffs with a generational management approach in social security organization. The research was carried out in 2019 and the geographical region was considered all west and east branches of the Tehran Social Security organization.
The research method was a combination of grounded theory (unstructured) for the qualitative part and at the same time the quantitative content analysis method was used for the quantitative part. The statistical population of the study consists of all staffs of 15 branches of the west General Office, and 18 branches of the east General Office of Tehran. Semi-structured interviews were used to collect data and snowball method was used for sampling. In order to enrich the results, Eventually,
442 people of different ages participated in this survey to satisfy the goal of this study, which requires the participation of different generations. Also, the method of data analysis was performed using triple coding of grounded theory technique and code counting (quantitative content analysis) in MAXQDA software environment. Regarding the punishment tools among different generations of employees, at the begining 1517 initial codes (23 codes related to the first generation, 423 codes related to the second generation, 642 codes related to the third generation, and 429 codes related to the fourth generation) were obtained that at the end were reduced and remained just 1494. Then the codes categorized into 8 types as follows:
positive non-financial penalties, negative non-financial penalties, positive financial penalties, negative financial penalties, and effective penalties. Prerequisites for effective punishment; Codified system of punishment; effective warning features as well as effective punitive features
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Difference between generations
  • Employee intergenerational management
  • Employee intergenerational punishment
  • social security organization