بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارآفرینی، مؤسسۀ آموزش عالی رسالت کرمان، سازمان تأمین اجتماعی، کرمان (نویسندۀ مسئول).

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، رئیس ادارۀ آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان

چکیده

هدف:دراین پژوهش تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان بررسی شده است.
جامعۀ آماری وحجم نمونه: جامعۀ آماری کلیۀ کارکنان اداری (غیردرمانی) مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان که مشتمل بر 362 نفر هستند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 187 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شد. روش انتخاب نمونه تصادفی ساده است.
روشپژوهش: توصیفی همبستگی است و برای جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامۀ استاندارد به‌کار گرفته شده است. همچنین، بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ها تأیید شدند.
تجزیهوتحلیل دادهها: تجزیه‌وتحلیل داده­ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Spss ویراست 22 و Smart PLS ویراست 3 استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته: یافته­ها نشان می‌دهد سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجهگیری: می‌توان گفت با افزایش سطح سرمایۀ اجتماعی به‌مثابۀ توانایی کنشگران برای به دست آوردن و حفظ منابع، کارکنان کارآفرینی بیشتری از خود بروز می‌دهند و برعکس، با کاهش این توانایی به‌مراتب کارکنان سطح کمتری از کارآفرینی سازمانی را تجربه می‌کنند. سازمان­هایی که در آنها مشارکت، تعهد و اعتماد در سطح بالاتری قرار دارند، موجب می‌شوند فرد زمان زیادی را برای فکرکردن، خلاقیت، نوآوری و درنهایت، کارآفرینی داشته باشد. از آنجا که روابط میان کارکنان و عوامل مرتبط با آن به بهبود در کارآفرینی درون‌سازمانی می‌انجامد و برعکس، هرگونه کاهش در سرمایۀ ارتباطی و عوامل مرتبط با آن به کاهش در کارآفرینی درون‌سازمانی منجر می‌شود که داشتن ساختار سازمانی مناسب درتصمیم‌گیری و انجام‌دادن کار به‌صورت گروهی موجب ایده‌پروری و نوآوری در سازمان و نهایتاً، کارآفرینی درون‌سازمانی می‌شود. به‌طور کلی، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Capital on Intra-Organizational Entrepreneurship by Explaining the Mediating Role of Organizational Commitment in Kerman Treatment Management

نویسندگان [English]

  • Motahareh Mohsenbeigi 1
  • Majid Mollamohammadi 2
1 MA in Business Management, Entrepreneurial orientation, Resalat Institute of Higher Education, Ker- man, Social Security Organization, Kerman (Corresponding Author).
2 PhD in Human Resource Management, Head of the Department of Education, Research and Planning of Technical and Vocational Training Organization, Kerman Province,
چکیده [English]

Objects: This research investigates the impact of social capital on intra- organizational entrepreneurship according to mediating role of organizational commitment in managing treatment of social security organization of Kerman.
Statistical community and sample size: Statistical community and sample size: The Statistical community includes all administrative staff of management of social security treatment in Kerman, (non-medical ones). Consist of 362 people. To determine the sample size, Cochran’s formula has been used and 187 people were selected as a sample. The method of selecting sample was accidental.
Research method: It is a descriptive and correlative study. A standard questionnaire is used for collecting data. The validity and reliability of questionnaires are also confirmed.
Data analysis: Data analysis has been performed using structural equation modeling using Spss software version 22 and Smart PLS version 3 and a significance level of 0.05 has been considered.
Findings: The findings show that social capital has a positive and significant effect on  intra-organizational entrepreneurship  by  explaining  the  mediating role  of organizational commitment.
Conclusion: It can be said that, if the level of social capital, as an ability of actors to obtain and retain resources increase, the staff will become more entrepreneurial, in   contrast,   if   this   ability   decrease,   staff  will   experience   less   structural 
entrepreneurship, therefore organizations in which participation, commitment, and trust are at a higher level give one more time to think, create, innovate, and ultimately Entrepreneurship. Because the relationship between staff and related factors leads to improvement in intra-organizational entrepreneurship, in contrast any reductions on staff’s relation and their linked factors cause decreasing in intra- organizational entrepreneurship. So having appropriate structure for organization in deciding and doing activity as a team brings ideation and innovation in organization and finally makes intra-organizational entrepreneurship. In general, the achievements of the project show that social capital on entrepreneurship with role of organizational commitment has positive and significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Intra-Organizational Entrepreneurship
  • Organizational Commitment
  • Kerman Social Security