رتبه‌بندی ریسک فرایندی سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای الزامات استاندارد ایزو 31000 با روش تاپسیس فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف: امروزه فریندهایی که در سازمان‌‌­ها انجام می‌گیرند، در چرخۀ عمر خود با مخاطرات و ریسک‌های فراوانی مواجه می‌شود که در صورت مواجهه با هر یک از آنها باید نتایج ناشی از آنها ارزیابی و بررسی شود. هدف نگارش مقالۀ حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌­های فرایندی موجود در سازمان تأمین اجتماعی است.
روش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌­ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود و برای جمع‌­آوری داده‌­ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر نیز 110 نفر از مدیران و رئیس قسمت‌های سازمان تأمین اجتماعی هستند که با بهره­‌گیری از نمونه‌گیری، این تعداد به 86 نفر کاهش یافت.
یافته‌ها: پس از برگزاری جلسه‌­ای با برخی مدیران مذکور و با استفاده از تکنیک طوفان ذهنی، 49 ریسک در ابعاد ریسک‌‌های مالی، عملیاتی و وقایع شناسایی شدند. در پایان نیز با بهره­‌مندی از تکنیک تاپسیس فازی، ریسک‌­های موجود رتبه‌بندی شدند.
نتیجه: مهم‌ترین ریسک‌ها با تکنیک تاپسیس فازی شامل ریسک عدم بازگشت هزینه‌های اضافی محاسبه‌شده از بیمۀ شرکت‌ها و شخص، نبود شرح وظایف نظارتی و اجرا و مداخلۀ بین آنها (نبودن مرز بین کارهای نظارتی) فقدان نظارت کافی بر فعالیت‌‌های دیگر شعب سازمان تأمین اجتماعی و نبود شرایط احراز شغل و به‌کارگیری کارکنان فاقد صلاحیت‌‌های لازم در مشاغل حساس،  مهم‌ترین ریسک‌­‌های موجود در سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process Risk Ranking of Social Security Organization (SSO) Based on the Requirements of the ISO 31000 Using Fuzzy TOPSIS Method

نویسنده [English]

  • Seyedeh Tahereh Hosseini
MA in Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Purpose: Currently, the implemented processes in the organizations face manyrisks in their life cycle, the result of each encountered risk must be studied and evaluated. The purpose of writing this article is to identify and rank the process risks in the Social Security Organization.
Method: This is an applied research in terms of its purpose, using the descriptive-survey in terms of its data collection. Questionnaire and interview tools were used to collect data. The statistical population of the present study is 110 managers and heads of different departments of the Social Security Organization, which was reduced to 86 persons by using the sampling method.
Findings: For this purpose, after holding a meeting with some of the mentionedmanagers and using the brainstorming technique, 49 risks in the dimensions of financial, operational and event risks were identified. Finally, using the fuzzy TOPSIS technique, the existing risks were ranked.
Conclusion: In the case ofSocialSecurityOrganization, the most important riskswith the fuzzy TOPSIS technique were identified as: non-refund of additional costs calculated from the insurance of companies and individuals; lack of description of different category of functions such as supervisory or administrative tasks, besides the interference between them (lack of boundaries between supervisory tasks); lack of adequate oversight of the activities of the SSO branches; non-definition of qualifying conditions and using unqualified staff for sensitive jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Risk
  • Fuzzy TOPSIS
  • Social Security Organization