بررسی تجربۀ اصلاحات پارامتریک در حق‌بیمه و مستمری بازنشستگی در کشورهای منتخب و ارائۀ رهیافت‌هایی برای سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دکتری اقتصاد، دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: طی چهار دهۀ گذشته بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه اصلاحات و بازآرایی سیستم بازنشستگی را اجرایی کرده‌اند. این اصلاحات اگرچه با اهداف متفاوتی اجرایی شده است؛ اما عموماً حفظ پایداری به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مدنظر بوده است. شواهد گوناگون نشان می‌دهد سیستم بازنشستگی ایران به‌طور عام و سیستم بازنشستگی تأمین به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور به‌طور خاص نیازمند اصلاحاتی است تا بتواند پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ کند.
روش: در مقالۀ حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اصلاحات سیستم بازنشستگی با محوریت چگونگی محاسبۀ مستمری بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا اصلاحات در 16 کشور منتخب که شرایط اقتصاد کلان یا بیمه‌ای مشابه ایران داشته‌اند و/ یا اصلاحات موفقی در حوزۀ بازنشستگی اجرا کرده‌اند، بررسی و سپس گزینه‌های اصلاحی برای ایران پیشنهاد شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان الگویی ثابت برای شیوۀ محاسبه و شرایط بازنشستگی در کشورها یافت؛ اما برخی اصلاحات در عموم کشورها با شرایط مشابه اجرایی شده‌اند.
نتایج: بر این اساس، افزایش سن و سابقۀ بازنشستگی (با محدودیت سقف سن و سابقه)، افزایش تعداد سال‌های ملاک برای تعیین مستمری (به‌شرط شاخص‌بندی با معیار مشخص)، تعیین شیوۀ دقیق شاخص‌بندی مستمری، تعدیل شیوه و میزان بهره‌مندی بازماندگان، عدم افزایش نرخ حق‌بیمه، بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش‌ازموعد، ایجاد لایۀ پایه برای سیستم بازنشستگی و در نهایت، استراتژی تدریج‌گرایی در طراحی و اجرای اصلاحات، از جمله مهم‌ترین اقدامات و استراتژی‌های اصلاحات است که می‌توان بر مبنای آن مدل متناسب با ایران را طراحی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Experience of Parametric Reforms in Selected Countries to Provide Solutions to Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Hamid Kordbacheh 1
  • Golab Samaneh 2
  • Esmaeil Safarzadeh 3
1 PhD in Economics, Associate Professor at Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 PhD candidate of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 PhD in Economics, Associate Professor at Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: During the past four decades, many developed and developing countries have implemented pension reform and rearrangement. Although these reforms have been implemented with different goals, maintenance of financial sustainability has generally been considered as one of the main goals. Various evidences show that Iran's pension system in general, and the Social Security pension system in particular, need to be reformed in order to maintain their long-term financial sustainability.
Method: The present article, reviews pension system reforms with a focus on how to calculate the pension, based on descriptive – analytical method. For this purpose, the reforms in 16 selected countries with similar macroeconomic conditions or similar social security system to Iran have been studied. The countries have also implemented successful pension reforms.
Findings: The findings show that it is not possible to consider a fixed model for calculating the retirement pension and setting the retirement qualifications for all countries. But generally, some reforms have been implemented in many countries with similar conditions.
Results: Accordingly, major reform strategies to be implemented for the Iranian pension system should consider: increasing the retirement age and the number of years of contribution payment; determining the exact method of indexing pensions; adjusting the method and amount of survivors' benefits; setting fixed premium rate; reviewing early retirement conditions; creating a base layer for the pension system; and finally, a gradual movement approach towards planning and implementing reforms. Paying attention to these points can lead to the reform of Iran's pension system with lower costs and more benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pension system reforms
  • parametric reforms
  • Social Security Organization
  • retirement age
  • pension calculation