آسیب‌شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

تعریف: نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری شامل دو نظام بیمۀ بیکاری و کمک بیکاری است. با اینکه هدف هر دو نظام حمایت در برابر بیکاری است؛ اما اصول حاکم، نحوۀ تأمین منابع مالی، شیوۀ ارائۀ کمک به بیکاران و تأثیرگذاری آنها متفاوت است. هر دو نظام به‌عنوان مکمل یکدیگر جهت حمایت در برابر بیکاری ضرورت دارد و اسناد بین­المللی نیز هر دو را در مبارزه با بیکاری توصیه کرده­اند.
هدف: با توجه به سطح گستردۀ بیکاری در ایران و مشکلات عمیق اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری، این تحقیق به‌دنبال آسیب­شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری و ارائۀ راه­حل­های اصلاحی به‌منظور انجام اصلاحات ضروری است.
روش: این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و برای جمع­آوری منابع از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.
نتیجه: با وجود قانون بیمۀ بیکاری، در این قانون و همچنین، آیین­نامۀ اجرایی آن در بسیاری موارد اصول بیمه­ای در پرداخت مقرری بیمۀ بیکاری رعایت نشده است. در حال حاضر، نظام بیمۀ بیکاری بار سنگین حمایت از بیکاری را تقبل نموده است و دولت حتی در نظام بیمه­ای، عملاً عنوان متولی اصلی نظام تأمین اجتماعی ندارد. در خصوص نظام کمک بیکاری با وجود مقرراتی که در قانون نظام جامع رفاه پیش­بینی شده است، در عمل کمک بیکاری به بیکاران تنها محدود به دو نهاد حمایتی کمیتۀ امداد و بهزیستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Social Protection System against Unemployment in the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • jafar barati
PhD candidate of General Law; Faculty of Law; Theology and Political Science; Science & Research Branch; Tehran Azad University.
چکیده [English]

Definition: The social protection system against unemployment consists of two systems of unemployment insurance and unemployment assistance. Although the objective of both systems is to protect people against unemployment, but those are different in some aspects such as: guiding principles, model of financing, method of assistance to the unemployed, and their effectiveness. Utilizing both systems is necessary to protect people against unemployment, and international instruments recommend both of them to address the issue.
Objective: Given the expanded level of unemployment in Iran and the deep socio- cultural problems caused by unemployment, this study seeks to pathology the social protection system against unemployment, and to provide corrective solutions to carry out the necessary reforms.
Research Method: This research was carried out by descriptive and analytical methods, and the library method was used to collect resources.
Conclusion: Unfortunately, the insurance principles on unemployment benefit payment are not complied and enforced in many cases, despite the stipulation of the unemployment insurance law on and its regulations. Currently, the unemployment insurance system has a heavy burden of unemployment protection, and the government does not even pay its portion of the insurance contribution to the social security system. As regards the unemployment assistance system, it is important to notice the point that the unemployment social assistance is practically limited to the Imam Khomeini Relief Committee, and the State Welfare Organization of Iran, despite the provisions of Comprehensive Social Protection System Act.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social protection
  • unemployment insurance
  • unemployment assistance
  • Unemployment Insurance Law of 1990
  • Law on the Structure of the Comprehensive Social Protection System of 2004