اثربخشی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر بالندگی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه خوارزمی، پژوهشگر حوزۀ اجتماعی و بهره‌وری

چکیده

هدف: به‌منظور ایجاد بالندگی در سازمان تأمین اجتماعی، بالندگی سازمانی در گرو فرایندهای سنجش و ارزیابی است و برای بهبود عملکرد خود از آنها کمک می‌گیرند. با به کار گرفتن درست مدل‌های بالندگی می‌توان فرایندهایی را شناسایی کرد که ارزش افزودۀ بیشتری برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌آورند و موفقیت بیشتر سازمان تأمین اجتماعی را تضمین می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر بالندگی سازمان تأمین اجتماعی است.
 روش: ازآنجا‌که این پژوهش تلاشی برای پاسخ‌گویی به نیازی مدیریتی و فرهنگی است و می‌تواند راهکارهای ارتقای مسئولیت اجتماعی به‌منظور ایجاد بالندگی سازمان تأمین اجتماعی کشور را تبیین نماید، تحقیقی کاربردی است و از حیث روش، از نوع پیمایشی (زمینه‌یابی) است که منجر به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در اثربخشی مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی خواهد گردید. 
یافته‌ها: پس از جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق که با استفاده از نرم‌افزارهای LISREL، و SPSS انجام شد، ابتدا محاسبۀ مدل معادلات اندازه­گیری (برای روایی سازه) هریک از سازه­های اصلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در نرم‌افزار لیزرل برای تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی صورت گرفت.
نتیجه: نتایح آزمون معادلات ساختاری نشان می‌دهد که اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی86 درصد، اثرگذاری گشودگی و شفاف‌بودن در نظام رفاه و تأمین اجتماعی بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 71 درصد، اثرگذاری اعتماد به دیگران در بین کارکنان بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 62 درصد، اثرگذاری بازخورد از درون و بیرون ذی‌نفعان بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 61 درصد، اثرگذاری مشارکت با دیگر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 80 درصد، اثرگذاری پروردن و اختیارکردن بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 53 درصد، اثرگذاری کم‌لایه‌بودن ساختار سازمانی تأمین اجتماعی بربالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 54 درصد است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Commitment to Social Responsibility on the Growth of Social Security Organization

نویسنده [English]

  • Asadollah Yosefi
PhD in Applied Mathematics, Kharazmi University, Researcher in the Field of Social and Productivity
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate the impact of commitment to social responsibility on the growth of Social Security Organization. Perfect use of maturity models will contribute to more added value for Social Security Organization besides guaranteeing its progressive success.
Method: it is a practical research, in terms of method of survey, which will lead to identification and prioritization of factors affecting the effectiveness of social responsibility on organizational maturity.
Findings: After collecting data, using LISREL software and SPSS, we first calculated the model of measurement equations (construct validity) for each of the main structures through confirmatory factor analysis (CFA) for all aspects of social responsibility on organizational maturity.
Results: The results of structural equation tests show that the impact of different factors on social security organizational maturity as follows:social responsibility (86%); openness and transparency of welfare and social security system (71%); trust among the employees (62%); feedback from internal and external beneficiaries (61%); collaboration with other insurance funds (80%); nurturing and adopting (53%); low level of organizational structure (54%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • social responsibility
  • organizational maturity