بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی بر بهبود رفتار شهروندی کارکنان با در نظر گرفتن ارزش‌های اخلاقی و عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، مؤسسۀ آموزش عالی تابران، مشهد (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه مدیریت، مؤسسۀ آموزش عالی تابران، مشهد

3 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموش عالی تابران، مشهد

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی، عدالت سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی است. این تحقیق از بُعد هدف کاربردی است.
روش: از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق جاری کلیۀ کارکنان شعب سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد هستند. روش نمونه‌گیری غیراحتمالی دردسترس بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. تعداد کل کارکنان جامعۀ آماری 525 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 222 نمونه جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد بوده که پس از بومی‌سازی بررسی روایی محتوای آن توسط اساتید و روایی سازه از روش تحلیل بارهای عاملی تأییدی و به‌وسیلۀ نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  و برای  بررسی فرضیه‌ها  از مدل‌یابی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.
نتیجه: نتایج تحقیق نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی بر عدالت سازمانی، ارزش‌های اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی اثرگذرا است. همچنین، عدالت سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر هستند. در این تحقیق نقش میانجی عدالت سازمانی و ارزش‌های اخلاقی نیز تأیید شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Social Responsibility of Social Security Organization on Improving Employees’ Citizenship Behavior Focused on ethical Values and Organizational Justice

نویسندگان [English]

  • Rouhallah Mehrabi 1
  • Mohammadreza Zabihi 2
  • Meysam Omrani 3
1 MA in Commercial Management (Entrepreneurship), Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad City, (Corresponding Author)
2 Assistant Professor in Management at Tabran Institute of Higher Education, Mashhad.
3 Assistant Professor in Management at Tabran Institute of Higher Education, Mashhad.
چکیده [English]

Objective: The present research is aimed at studying the effect of social responsibilities, organizational justice, and ethical values on organizational citizenship behavior.
Method: Being an applied research, this study used the descriptive-survey method to collect data. Statistical population of the research includes all employees of the social security insurance branches located at Mashhad city. Meanwhile,                           non-probability sampling method was applied, and Morgan table was used to determine the sample size. Total number of statistical population was 525, of which, 222 samples were analyzed based on Morgan table. A standard questionnaire was used to collect data. Upon localization of the questionnaire, its content validity was checked by the professors and the construct validity was performed through confirmatory factor analysis by Smart PLS software. The combined reliability coefficient and Cronbach's alpha were used to investigate the questionnaire reliability. Accordingly, structural equation modeling through Smart PLS software was applied for hypothesis testing as well.
Result: The research result shows that social responsibility has a crucial impact on organizational justice, ethical values and organizational citizenship behavior. Moreover, organizational justice and ethical values also effect on organizational citizenship behavior. The intervening role of organizational justice and ethical values was certified in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • social security organization
  • employees’ citizenship behavior
  • ethical value
  • organizational justice