سیاست بازنشستگی پیش‌ازموعد و بیکاری جوانان: مرور تجارب بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد (نویسندۀ مسئول) h.samani@yazd.ac.ir

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

چکیده

هدف: کشورها سیاست‌های مختلفی را با هدف ایجاد شغل برای جوانان به اجرا گذاشته‌اند. یکی از این سیاست‌ها طرح‌های بازنشستگی پیش‌ازموعد به‌منظور آزادکردن فرصت‌های شغلی برای جوانان بوده است؛ اما به‌دلیل نرخ پایین باروری و امید به زندگی بالا چالش سالمندی جمعیت مطرح است که خود لزوم توجه به حفظ و ایجاد شغل برای سالمندان را به همراه دارد. با توجه به هزینه‌های بالای این طرح‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به‌تدریج این طرح‌ها از دستور کار خارج و قوانین تأمین اجتماعی سختگیرانه‌تری ارائه شد. هدف این مقاله بررسی تطبیقی سیاست‌های اجرا شده و نتایج آن‌ها در کشورهای مختلف در این حوزه است.
روش: در این تحقیق با روش مطالعه تطبیقی، تجارب اجرای این سیاست ها در این حوزه بررسی شده است. در مجموع، تجربه 15 اصلاح ساختاری در 9 کشور جهان و همچنین جمهوری اسلامی ایران مرور شده است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که در اکثر کشورهای مورد بررسی، بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، کاهش نرخ اشتغال جوانان و سالمندان را به همراه داشته است. برخی کشورها با لغو این سیاست و اجرای سیاست‌های مرتبط با نوع شغل جوانان و سالمندان، افزایش شغل هر دو گروه را تجربه کرده‌اند. نتایج برخی تحقیقات بر رابطه منفی و یا عدم وجود ارتباط آشکار بین نرخ بیکاری جوانان و اشتغال سالمندان تاکید دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Retirement Policy and Youth Unemployment: A Review of International Experiences

نویسندگان [English]

  • Habib Ansari Samani 1
  • Zahra Ghafoori 2
1 PhD in Economics, Assistant Professor, Economics Group – Yazd University (Corresponding Author) h.samani@yazd.ac.ir
2 MSc in Economics, Yazd University.
چکیده [English]

Purpose: Countries have implemented various policies aimed at creating jobs for the youth. One of these policies has been the early retirement plan to open job opportunities for young people; However, due to low fertility rate and increasing life expectancy, the society is facing the challenge of aging, which requires attention to maintain and create jobs for the elderly. Due to the high cost of these schemes for pension funds and social security system, these schemes were gradually removed from the agenda and stricter social security laws were introduced. The purpose of this article is a comparative study of implemented policies and their results in
different countries in this field.
Method and Material: In this research, by comparative study method, the experience of implementing the abovementioned policies as well as the literature of related experimental research have been reviewed. Totally, the experience of 15 structural modifications in 9 countries has been reviewed along with 14 foreign studies and 5 related domestic studies.
Findings and Results: The results shows that in most of the surveyed countries, early retirement has led to a decrease in the employment rate of young people and the elderly. Some countries have experienced an increase in the employment of both groups by repealing this policy and implementing policies related to the type of employment of young people and the elderly. The results of some studies emphasize the negative relationship or lack of obvious relationship between youth unemployment rate and elderly employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth Employment
  • Elderly Employment
  • Social Security Reform
  • Retirement Plans
  • Social Security Organization