معماری سازمانی و اینترنت اشیاء: طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی (مطالعۀ موردی: واحد بازرسی شعب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس آمار و اطلاعات تأمین اجتماعی شعبۀ ایلام (نویسندۀ مسئول)

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می‌شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است.
روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعۀ سخت‌افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه‌ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعۀ آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزۀ اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونۀ از آنها انتخاب شد. داده­‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه‌­های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون‌های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه­‌های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون‌های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم‌گیری شد که از شش فرضیۀ پژوهش، فرضیۀ پنجم رد و سایر فرضیه‌­ها مورد تأیید قرار گرفتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enterprise Architecture and Internet of Things (IoT): Designing an IoT-based Enterprise Architecture for Social Security Organization (Case Study: Inspection Unit of the SSO Insurance Branch)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahimi 1
  • Alireza Hasanzadeh 2
  • Ali Shayan 3
1 Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti university, Statistics and Information expert of the Iranian Social Security Organization (Corresponding Author) mohammad.rahimi.1993@gmail.com
2 Faculty of Management and Economics, Tarbiat modarres University
3 Faculty of Management and Economics, Tarbiat modarres university
چکیده [English]

Objective: The Internet of Things (IoT) and enterprise architecture are two empowering concepts that lead to a competitive advantage for the organization. The purpose of this study is to design an IoT-based enterprise architecture for the Iranian Social Security Organization.
Method: To achieve the research goal, the inspection unit's processes were revised and written through an IoT-based piece of hardware, and the first and second row of the Zachman framework (planner and owner) for the Social Security's inspection unit were completed. In this study, the statistical population included SSO academic and industry experts in the field of Internet of Things and enterprise architecture are the selected samples. The collected data was analyzed by questionnaires of academic and industry experts with Chi-square (Chi-square) and Wilcoxon statistical tests
Findings and conclusion:  Finally, in terms of the research hypotheses (effect of the Internet of Things on pillars of the Zachman framework including data, function, network, people, time and motivation) the fifth hypothesis was rejected and other hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Enterprise Architecture
  • IoT Based Enterprise Architecture
  • Zachman and IoT