دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 61، آذر 1400، صفحه 1-256 
بررسی زندگی خانوادگی سالمندان در ایالات متحده آمریکا

صفحه 211-238

ترزا چیباتاری؛ ترجمۀ مسعود زمانی مقدم؛ و امید مظلومی مقدم