بررسی رابطۀ میان سرمایۀ فکری و مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد اردبیل (نویسندۀ مسئول) saeed.alipour@live.com

2 کارشناس ارشد حسابداری، مؤسسۀ غیرانتفاعی مقدس اردبیلی

چکیده

 هدف: مسئلۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی دربارۀ رفتار و تصمیم‌گیری شرکت راجع به موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه‌کنندگان و مشتریان می‌پردازد. هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ میان سرمایۀ فکری و مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل است.
روش‌: قلمرو تحقیق حاضر ازنظر مکانی محدود به سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل با تمامی شعب موجود در شهرستان‌های استان اردبیل و قلمرو زمانی آن سال مالی 1400 است. نمونۀ تحقیق حاضر مشتمل بر 240 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل است. روش پژوهش استفاده‌شده ازلحاظ روش شناخت تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی، از بُعد استدلال از نوع قیاسی و استقرایی، از نظر زمان جزو تحقیقات گذشته‌نگر و از حیث طول مدت‌زمان انجام تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی هست. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده ‌شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق بیانگر این است که سرمایۀ فکری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر مستقیم دارند.
نتیجه‌: طبق فرضیه‌های فرعی، سرمایۀ انسانی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل اثر مستقیم دارد، سرمایۀ ساختاری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل به‌طور مستقیم مؤثر است. سرمایۀ مشتری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل اثر مستقیم دارد، مسئولیت اقتصادی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل مستقیماً مؤثر است و همچنین، مسئولیت اخلاقی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل تأثیر مستقیم دارد، و نهایتاً، مسئولیت بشردوستانه بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل به‌صورت مستقیم اثرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Relationship between the Intellectual Capital and Social Responsibility with Financial Performance Social Security Directorate, Ardabil province

نویسندگان [English]

  • Saeed Alipour 1
  • Robab Hatami soha 2
1 Department of Accounting, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Corresponding Author) saeed.alipour@iau.ac.ir
2 M.Sc. of Accounting
چکیده [English]

Objective: The discussion of social responsibility addresses ethical issues regarding behavior and decision-making at a company on issues such as human resource management, environmental support, occupational health, social relationships, and relationships with suppliers and customers. The aim of this study was to investigate the relationship between intellectual capital and social responsibility with financial performance in Social Security Directoreate of Ardabil province.
Method: The scope of present study is limited to location of Ardabil Social Security Directorate   with all insurance branches in the Province, and the time domain of the fiscal year 1400.        The sample of the present study includes 240 employees of the Ardabil Social Security Directorate. The research method is structural equations using LISREL software.
 
Findings: The results of testing the main hypotheses of research indicate that, according to the main hypotheses, intellectual capital and social responsibility have direct effect on financial performance in the Social Security Directorate of Ardabil province.
Conclusion: Based on the sub-hypothesis, human capital, structural capital, customer capital, economic responsibility, moral responsibility, and humanitarian responsibility have direct effect on financial performance in Ardabil Social Security Directorate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Social Responsibility Disclosure
  • Financial Performance
  • Social Security Organization