بررسی اثر تنزل اقتصادی و زیست‌محیطی بر جریان مهاجرت بین‌استانی در ایران (با تأکید بر فرضیۀ خروج، اعتراض و وفاداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد اقتصاد محیط‌زیست، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی. omid.farhadi71@gmail.com

چکیده

هدف: تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های جامعه جهانی است. از مهم‌ترین مباحثی که امروزه به‌عنوان یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی بررسی می‌شود، مهاجرت‌های ناشی از این تغییرات اقلیمی در مناطقی است که با تنزل کیفیت محیط‌زیست خود مواجه می‌شوند. نگرانی دربارۀ تغییر اقلیم و مهاجرت موجب شده است سیاست‌گذران به چگونگی تغییرات اقلیمی در هر منطقه و اثرگذاری آن بر امنیت و معیشت مردم نیز توجه کنند. با توجه به این مسئله، پرسش اساسی این مقاله آن است که آیا تنزل عوامل زیست‌محیطی بر جریان مهاجرت بین‌استانی در داخل کشور اثرگذار بوده است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال اساسی از داده‌های ماتریس مهاجرت استانی مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مقطع زمانی 1395 برای 31 استان کشور استفاده شده است. همچنین، تأثیربرخی از متغیرهای اقتصادی بر مهاجرت در قالب متغیرهای کنترل نیز بررسی شده و برای تفسیر نتایج به‌دست‌آمده از فرضیۀ خروج، اعتراض و وفاداری کمک گرفته شده است.
روش: پژوهش حاضر بر پایۀ تئوری‌های دافعه و جاذبۀ مهاجرت به کمک برآورد رگرسیونی به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته نگاشته شده است.
 یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته با داده‌های مقطعی مبین آن بود که تنزل زیست‌محیطی و اقتصادی به‌طور کلی بر جریان مهاجرت بین‌استانی در داخل کشور اثرگذار است و بدین ترتیب، فرضیۀ خروج در واکنش به تنزل زیست‌محیطی و اقتصادی تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Economic and Environmental Degradation on Interprovincial Migration Flow in Iran (With an Emphasis on Hypothesis of Exit, Voice and Loyalty)

نویسنده [English]

  • Omidreza Farhadipour
Master of Environmental Economics, Energy, Agriculture and Environmental Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran. omid.farhadi71@gmail.com
چکیده [English]

Objective: Climate change and its consequences are one of the most important concerns of the world community. One of the most important topics that is discussed today as one of the consequences of climate change is the migration caused by climate change in areas that are faced with the degradation of their environmental quality. The concern about climate change and migration has made policy makers to pay attention to how climate changes in each region impacts people's security and livelihood.
Considering this issue, the basic question of this study is whether the degradation of environmental factors has had an effect on the flow of inter-provincial migration within the country or not? To answer this basic question, data of provincial migration matrix related to general population and housing census in 2016 for 31 provinces of the country have been used. Also, the effect of some economic variables on immigration has been investigated in the form of control variables, and help has been taken to interpret the results obtained from the hypothesis of exit, voice and loyalty.
Method: The current research is written based on the push and pull theories of migration with the help of regression estimation using the generalized least squares method.
Conclusions: The results of the model estimation - using the generalized least squares method with cross-sectional data - showed that environmental and economic degradation generally affects the flow of interprovincial migration within the country, and thus the hypothesis of departure in response to environmental degradation and economic is confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Degradation
  • Exit
  • Voice and Loyalty Hypothesis
  • Environmental Migration
  • Migration Cost
  • Push and Pull Factors