بررسی آثار و پیامدهای اجرای طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های حوزه اقتصاد کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 شرکت آرش آرمه

10.22034/qjo.2023.347778.1262

چکیده

مقدمه: طرح تحول نظام سلامت که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه­‌های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی بود، در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه شد. این چالش‌ها هم در حوزه بهداشت و درمان و هم خارج از آن ایجادشده است. بنابراین ادامه طرح به شکل اولیه، اصلاح طرح یا توقف آن مستلزم مطالعاتی در این زمینه بوده است. لذا مطالعه حاضر به‌منظور بررسی آثار اجرای طرح بر اقتصاد کلان تدوین شده است.
هدف: هدف اصلی مطالعه ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر تأثیر اجرای آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی است.
روش: روش‌شناسی پژوهش به‌صورت تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است. به این منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه‌­سازی و نتایج استخراج شده است. تمام جداول ماتریس حسابداری اجتماعی و محاسبات مربوط به ضرایب، شبیه­‌سازی و استخراج نتایج در محیط نرم‌افزار اکسل صورت گرفته است.
نتیجه: نتایج تحقیق نشان داد که با هزینه‌های انجام‌شده در این طرح رشد اقتصادی 3.7 درصدی در کل 5 سال اجرای طرح حاصل شده است. همچنین کل اشتغال ایجادشده ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کل اقتصاد و در 5 سال معادل 162578 شغل بوده است. از کل درآمد ایجادشده در بین زیر بخش‌های بهداشت و درمان، خدمات بیمارستانی با 21/1 واحد بیشترین افزایش درآمد عوامل تولید را ایجاد کرده است. ترکیب توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار شهری و روستایی) نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی عایدی داشته‌­اند. در حوزه توزیع درآمد نیز وضعیت تقریباً شبیه نظام ایجاد درآمد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Health Reform Plan (HRP) effects on macroeconomic variables

نویسندگان [English]

  • mohamad taghi fayazi 1
  • Ali Hemmatjou 2
1 Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN
2 Arash Armeh
چکیده [English]

 
Definition: The Health Reform Plan aimed at "financially protection" to people from health costs, improving quality and increasing access to health services, was implemented in government hospitals. Challenges arising from the implementation of the HRP require that independent studies be conducted on its aspects. The present study was conducted for this purpose.
Purpose: The main purpose of this research is “economic evaluation of the consequences of the HRP on macroeconomic variables”
Method: The research methodology is based on examining the effects and consequences of implementing the HRP on key macroeconomic variables using a social accounting matrix. For this purpose, first, the social accounting matrix of Iran's economy was designed for 2016 with emphasis on the health sector and then the effects of the plan on macroeconomic variables were simulated and the results were extracted.
Result: The results of the research show that economic growth of 3.7% in the total 5 years of plan implementation has been achieved. Also, the total employment created in the whole economy has been equal to 162,578 jobs. Of the total revenue generated among the healthcare sub-sectors, hospital services with 1.21 units have produced the highest increase in the income of the factors of production. The combination of income distribution between factors of production shows that urban households earned more than rural households.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Health Reform Plan"
  • " Social Accounting Matrix"
  • "Macroeconomic Variables"