استخراج ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی افراد فاقد بیمه پایه در کشور به تفکیک جنسیت، منطقه زندگی، سن و دستمزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد از دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/qjo.2023.341979.1259

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی افرادی است که تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌ای قرار ندارند. این افراد یا هیچ پوشش بیمه­ای ندارند یا تنها از بیمه عمر برخوردارند. هر دو این گروه مورد نظر پژوهش بوده و می‌توانند به صورت بالقوه تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی قرار گیرند. قابل ذکر است که این ویژگی‌ها علاوه بر افراد فاقد پوشش بیمه پایه (بیمه ‌اجتماعی) در رابطه با گروه‌های دیگر از جمله افراد دارای بیمه پایه، افراد با فعالیت‌های مختلف، زنان خانه‌دار و افراد تحت پوشش کمیته امداد هم استخراج می‌شود.
روش: این پژوهش در قالب دو بخش آمار توصیفی-استقرائی پیش می‌رود و در آن از داده‌های «بودجه خانوار» استفاده می‌شود. جامعه آماری این پژوهش کل خانوارهای شهری ایرانی است که نمونه مدنظر افراد شهری 50-18 سال داده‌های «بودجه خانوار» ایران در سال 1398 است. درابتدا داده‌ها با نرم‌افزار اکسس شناسایی شد، در ادامه  با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی R و پایتون پاک‌سازی شده و در نهایت با نرم‌افزارهای مذکور همبستگی بین متغیرها بدست آمد.
نتیجه: نتایج نشان‌ می‌دهد که در بین عوامل اجتماعی-اقتصادی مورد بررسی، درآمد، جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و نوع فعالیت افراد با تحت پوشش بیمه ‌اجتماعی بودن آن‌ها مرتبط است به‌طوری‌که سطح درآمد، تحصیلات و سن افراد شهری 18‌-‌50 سال دارای بیمه ‌اجتماعی به‌طور میانگین بالاتر از افراد فاقد بیمه است. همچنین سهم مردان در بین افراد دارای بیمه بیشتر از زنان است درحالی‌که در بین افراد فاقد بیمه ‌اجتماعی زنان سهمی 3/1 برابر مردان دارند. همچنین بیش ‌از 90 درصد زنان خانه‌دار فاقد پوشش بیمه هستند که عمدتا باسواد، دارای میانگین سنی 35 و مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Socio-economic factors of individuals without Social Insurance in country by gender, area of ​​residence, age and wages

نویسنده [English]

  • Maryam Mohammadzadeh
Master Science in Economics Science, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to survey the socio-economic factors of individuals who are not covered by insurance organizations. These people have no insurance coverage or only have life insurance. Both of these groups are targets for this study and could be potentially covered by the Social Security Organization. In addition to people without basic insurance coverage (social insurance), these factors are also extracted about other groups including people with basic insurance, people with different activities, housewives and people covered by the Relief Foundation.
Method: This study is conducted in two sections of descriptive-inferential statistics and "household budget" data are used. The statistical population of the study is all Iranian urban households in year 1398, and sample of the study is urban people aged 18 to 50 years old in Iran. The data are first identified with Access software and then purged using IBM and Python analytics software and finally analyzed with that softwares and PowerBI.
Results: The results show that among the socio-economic factors studied, income, gender, age, education and the type of activity of individuals are correlated with being covered by social insurance or not, so that the level of income, education and age of urban people aged 18 to 50-year-old population who are covered with social insurance are higher than people without social insurance. Furthermore, the number of men covered by insurance are higher than women, while among people without social insurance, women have a share of 1.3 times more than men. Also, more than 90% of housewives do not have social insurance coverage and they are mostly literate, with an average age of 35 holding   diploma or lower degrees.
 
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Insurance
  • Social Security Organization
  • Housewives
  • Household Budget
  • Life Insurance