مطالعه مرخصی زایمان در پرتو قوانین و آرای دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی

2 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22034/qjo.2023.370517.1290

چکیده

هدف: مرخصی زایمان و بارداری، به‌عنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و حقوق بشری، در هر کشوری مورد توجه است. مبنای مرخصی زایمان، استراحت زنان پس از وضع می‌باشد تا بدین طریق سلامت جسم و روح مادر را تضمین نماید. هدف از مطالعه‌ی قوانین ناظر بر مرخصی زایمان، کشف مدت مطلوب زایمان و الگوی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی برخی کشورها است. همچنین با مطالعة آرای دیوان عدالت اداری روشن می‌شود که مبنای مرخصی زایمان نزد دیوان و رویکرد آن مرجع نسبت به دلایل ابرازی دستگاه‌ها جهت عدم اجرای مقررات ناظر بر مرخصی زایمان چیست.
روش: این پژوهش حاصل بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آرای دیوان عدالت اداری است.
نتیجه‌: نظام تأمین اجتماعی ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون، به‌تبع سیاست‌های جمعیتی متخذ، تحولات بسیاری به خود دیده است؛ تا اینکه مدت مرخصی زایمان، در حال حاضر به 9 ماه و در برخی موارد، به 12 ماه رسیده است؛ این درحالی است که رویکرد اقتصادی به مرخصی زایمان، مدت طولانی مرخصی را در هر شرایطی، مطلوب تلقی نمی‌نماید. افرون بر این، با بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری، چنین رویکردی استنباط می‌گردد که این نهاد همواره با تکیه بر اصول حقوقی، تضمین حقوق زنان و مادران را اولویت خود قرار داده است و به دلایل ارائه‌شده‌ توسط نهادهای عمومی در جهت عدم اجرای قوانین ناظر به مرخصی زایمان، وقعی نمی‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of maternity leave in the light of the laws and sentences of the Administrative Justice Court

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shadpoor 1
  • seyed mahdi Mirkarimpour 2
1 Allameh Tabataba'i University, Faculty of Law and Political Sciences
2 University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

Objective: Maternity leave is considered as one of the subjects of social security and human rights in any country. The basis of maternity leave is to rest after the childbirth to ensure the health of mother. The aim of this study is to investigate the acts governing maternity leave, to discover the efficient period and the pattern of the social security system of some countries.  Meanwhile, studying the sentences of Administrative Justice Court indicate that the basis of maternity leave in view of that Court and its approach is about the expressive reasons of the organizations for non-performing of the rules on maternity leave..
Method: This research is the result of using analytical-descriptive method, while collecting information was done through library research method besides using different sources such as verdicts issued by Administrative Justice Court.
Findings and Conclusion: The social security system of Iran has been developed subordinate to social policies. Currently, the period of maternity leave is 9 months and in some situations 12 months. While the economic approach to maternity leave does not consider this long period to be efficient. In addition, by examining the sentences issued by Administrative Justice Court, it is concluded that the Court has always prioritized the rights of women and mothers, by relying on legal principles, and does not pay attention to the reasons presented by public institutions in the absence of the enforcement of the laws on maternity leave.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Social Security
  • Economic Analysis
  • Administrative Justice Court
  • Maternity Leave