اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسول تامین اجتماعی

2 مدیرحسابرسی داخلی

10.22034/qjo.2023.368624.1284

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی انجام شده است.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف، یک مطالعه نظری است که در آن از منابع کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. در این راستا، مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به‌عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار در رابطه با خط مشی‌های سیستم تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها ونتیجه: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که تأمین اجتماعی برای افرادی که با بیماری و ناتوانی، بیکاری، فوت، زایمان، مسئولیت مراقبت از کودکان خردسال یا بازنشستگی از کار مواجه هستند، مزایای متعددی به همراه دارد. در مجموع، بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که امنیت و ثبات زندگی، حمایت از افراد برای استقلال و همچنین حمایت از تداوم فعالیت‌های بهنجار خانوادگی مهمترین اصول و رویکردهای تامین اجتماعی در اسناد بین‌المللی است. همچنین بررسی اهداف و همچنین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز نشان می‌دهد که در ایران نیز اصول فوق‌الذکر به‌عنوان رویکردهای اصلی تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General principles and approaches in social security

نویسندگان [English]

  • zohre taheri 1
  • amir mohamadi 2
1 social secutity accountant
2 internal audit manger
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of investigating the general principles and approaches in social security.
Method: In terms of its purpose, this research is a theoretical study in which library resources are used to collect data. In this regard, along with a brief overview of the history of social security, the general approaches of social security in Iran and the international system have been investigated. In addition, the social security convention, the recommendation of social protection classes, the equality of treatment convention and the social security rights convention as the most important documents of the International Labor Organization in relation to the policies of the social security system have also been examined.
Findings and Results: The findings of the research indicate that in relation to the role of social security in today's societies, it was found that social security is for people who are facing illness and disability, unemployment, loss of a spouse, childbirth, the responsibility of caring for young children or retirement from work. , has many advantages.
 Also, based on the results obtained in this research, it was found that the security and stability of life, supporting people for independence as well as supporting the continuity of normal family activities are the most important principles and approaches of social security in international documents. Also, the examination of the goals and actions of the social security organization in Iran also shows that the aforementioned principles have been considered as the main approaches of social security in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • family security
  • unemployment insurance
  • healthcare services