ارائه چارچوبی جهت بازطراحی ساختار برون‌سپاری طرح‌های فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسسه پژوهشی نوآوری اجتماعی مهر پژوهان

10.22034/qjo.2023.166402

چکیده

تغییرات مستمر ناشی از ظهور تکنولوژی‌های داده‌های بزرگ، زنجیره بلوکی، رایانش ابری و اینترنت اشیاء و رویکردهای نوینی چون لارج در مدیریت زنجیره تأمین و تأخیر در انجام پروژه‌ها، محدودیت آیین‌نامه‌های اجرایی، عوامل ساختاری، حقوقی و محیطی و همچنین ضرورت تاب‌آوری، پویایی و استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را ملزم‌به بازطراحی ساختار برون‌سپاری طرح‌های فناوری اطلاعات خود کرده است.
هدف: هدف این پژوهش تبیین وضعیت موجود، آسیب‌شناسی، بازطراحی ساختار و سازوکارهای اجرایی و ارائه الگویی مطلوب برای فرآیند برون‌سپاری طرح‌های فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی است.
روش: روش‌شناسی پژوهش، ترکیبی از روش‌های مطالعه اسنادی، پدیدارشناسی، پژوهش‌های مروری، روایتی و یادآور‌نویسی است و برای آسیب‌شناسی نیز از الگوهای «سه‌شاخگی»، «سوات»[1]، و «پستل»[2] استفاده شده است. در ارائه راهکارها از رویکرد چندلایه‌ای، سیستم مانا و رهنمودهای بین‌المللی «ایسا»[3] بهره گرفته شده است. جامعۀ هدف، خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات هستند و از روش نمونه‌گیری، گلوله برفی استفاده شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با خبرگان و مطالعات تطبیقی جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها و نتایج: بر‌اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده و با استفاده از بررسی‌ روش‌ها و تجربیات دستگاه‌های موردمطالعه، پیشنهادهای اجرایی و کاربردی در‌خصوص الگوی مطلوب فرآیند برون‌سپاری طرح‌‌های فناوری اطلاعات، بازنگری بخشنامه و شیوه‌نامه‌، به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های معاملاتی و مالی، حمایت از استارت‌آپ‌ها، آموزش کارکنان و بهره‌برداران، ساختار و حوزه قراردادها، تبیین شایستگی‌های متصدیان برون‌سپاری ارائه شد، همچنین پیشنهادهایی برای شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و غیره ارائه گردید.
 
[1] SWOT
[2] PESTEL
[3] ISSA

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a framework for redesigning the outsourcing structure of Social Security Organization IT plans

نویسنده [English]

  • Porandokht Niromand
Researcher at Mehrpajoh Social Innovation Research Institute
چکیده [English]

Continuous technological changes, especially the emergence of technologies such as big data, blockchain, cloud computing, and internet of objects (or internet of things) besides the development of new approaches such as large in supply chain management to respond to potential crises as well as project delays, regulatory constraints, structural, legal and environment issues such as resilience, invincibility, dynamic capabilities, and the use of startup capacity will oblige the Social Security Organization to redesign the outsourcing structure of its IT plans.
Objective: The purpose of this study is to redesign the structure and executive mechanisms of outsourcing IT plans of the Social Security Organization, to explain the current situation, the pathology of the process of outsourcing IT plans, to provide the desired model and executive proposals.
Method: In this research, a combination of documentary study methods, phenomenology, review research, narrative and reminder writing; and for pathology, three-pronged models, SWOT and PESTEL have been used. In providing solutions, a multi-layered approach, Mana system as well as international guidelines such as ISSA Guidelines on ICT have been used. The target population is IT experts, and the snowball model sampling method is used. Data collection was done through library studies and interviews with IT outsourcing experts and comparative studies.
Findings and Results: Based on the pathology and using the methods and experiences of the studied devices, executive and practical suggestions such as providing the desired model of the project outsourcing process, compiling circulars and procedures, updating trading and financial regulations, supporting startups, educational proposals, and the area of ​​contracts, explaining the competencies of outsourcing agents, offers for management consulting company and machine service supply, etc. were provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Outsourcing structure of IT plans
  • Mana system
  • Multilayer approach
  • Three-pronged model