تحلیل حقوقی حمایت ‌های تأمین‌اجتماعی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست با تأکید بر قانون مصوب 92/6/31

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی، معاون قوانین و بررسی‌های حقوقی سازمان تامین اجتماعی

2 رییس اداره بررسی ها و پاسخ به استعلام های حقوقی، دفتر امور حقوقی و قوانین، معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی ،

10.22034/qjo.2022.166407

چکیده

هدف از برقراری نظام تامین اجتماعی، تحقق عدالت و امنیت خاطر در زندگی اجتماعی و تأمین سطح معاش مناسب است. در نظام‌­های تأمین اجتماعی، افراد خانواده بیمه‌شده نیز از حمایت برخوردار می­‌گردند. از‌سوی‌دیگر قانونگذار با تأسیس نهاد سرپرستی، علی‌رغم اینکه کلیه احکام ناظر بر رابطه والدین و فرزند طبیعی را بر رابطه سرپرستی وارد نمی­داند؛ در برخی موارد از این احکام تأسی نموده است.
هدف: بررسی تأثیر رابطه سرپرستی بر حمایت‌های تأمین‌اجتماعی که بیمه­‌شده اصلی و فرزند وی به‌عنوان بیمه‌شده تبعی از آن منتفع می‌گردند.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، حاصل بهره‌گیری از تحلیل حقوقی حمایت‌های تأمین‌اجتماعی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از منظر آراء دیوان عدالت اداری است.
نتیجه: هرچند با‌عنایت‌به حمایتی بودن قانون تأمین اجتماعی، اغلب احکام به‌نفع تسری این حمایت‌ها به بیمه‌شده و طفل تحت سرپرستی، تفسیر می­‌گردند ولی تطابق احکام قانون تأمین‌اجتماعی با وضعیت سرپرستی بعضاً با چالش‌های حقوقی مواجه است. دیوان عدالت اداری نیز در صدور دادنامه شماره 1557 مورخ 1400/6/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به حل یکی از این چالش‌های حقوقی در موضوع مرخصی زایمان پرداخته که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Law on the Protection of Abusive Children and Adolescents Adopted on 92/6/31

نویسندگان [English]

  • mohamad reza javan jaafari 1
  • shims talebipour 2
1 phd at public law
چکیده [English]

The aim is to establish a social security system to achieve justice and security in social life and provide a decent standard of living. In social security systems, insured family members also receive support. On the other hand, the legislator has stipulated the establishment of a guardianship body in some instances, although it does not include all the provisions governing the parent-child relationship in the guardianship relation.
In response to the question of what is the impact of the supervisory relationship on the social security protections from which the principal insured and his dependent child benefit from as a consequential insured, it should be briefly stated that, although given the protection of social security law, most of the overwhelming benefit of these supports is being interpreted by the insured and the child under supervision, but compliance with the provisions of the Social Security Act with the status of the guardianship sometimes faces legal challenges, will be addressed in the following article.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Social security
  • Patronage
  • adoption
  • survivor's pension
  • maternity leave
  • Administrative Justice Court