الزام پیوست تأمین‌اجتماعی برای برنامه‌های کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عاون اجرایی مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت و کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

10.22034/qjo.2022.166411

چکیده

موضوع "ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی" طرح‌ها و پروژه‌های در ایران در سال‌های اخیر مطرح شده است. این ارزیابی در مورد آن دسته از طرح‌ها و لوایح که دامنه تأثیرگذاری آنها در سطح ملی است، مانند طرح‌های تحقیقاتی انجام‌شده در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های بزرگ ضروری‌تر است.
در نخستین بند سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در ماده (2) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، و در بند 9 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال جاری، تهیه پیوست‌ اجتماعی و فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تاریخ 92/1/21 «نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم وکلان کشور»‌ را تصویب و ابلاغ نمودند. بنابراین، داشتن پیوست اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان در کشور الزامی است. بر همین اساس کلیه طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا با یک پیوست همراه شده تا اثرات این برنامه و سیاست‌ها بر ذی‌نفعان این حوزه من‌جمله مردم، صندوق‌ها و سایر اجزای نظام تأمین‌اجتماعی مشخص شود.
هدف و روش : هدف از انجام این مطالعه شناسایی انواع پیامدهای احتمالی و اقدامات تعدیلی متناسب با ماهیت تاثیرات اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌ها قبل یا حین انجام است. روش پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات مرتبط به روش کتابخانه‌ای در‌خصوص ارزیابی تاثیر اجتماعی است.
نتیجه: از‌آنجا‌که سازمان تأمین اجتماعی دارای برنامه‌های عمرانی، درمانی، حمایتی، بیمه‌ای و حکمرانی شرکتی است، سنجش دقیق تأثیرات اجتماعی برنامه‌ها و سیاست‌ها بر جامعه هدف، نیازمند ارزیابی تاثیرات اجتماعی، فرهنگی پروژه‌ها قبل از انجام یا بررسی مجدد برنامه‌ها به منظور کاهش اثرات منفی اجتماعی و فرهنگی آنها بر جامعه هدف است.
انجام این گونه مطالعات می‌تواند به گفتمان‌سازی در زمینه شناسایی و اهمیت انجام ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی طرح ها و... به منظور کاهش پیامدهای احتمالی، تعدیل یا اصلاح تصمیمات و سیاست‌های کلان در حوزه تامین اجتماعی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirement of social security attachment for macro programs

نویسنده [English]

  • mehdi hoseinabadi
Hse
چکیده [English]

The issue of "assessing the social and cultural effects of plans and projects" was raised in Iran in the recent years. This Assessing is especially necessary for those plans and bills whose scope is at the national level, such as plans carried out by ministries and large organizations.
In the first clause of the general policies of the Fifth Five-Year Development plan of the Islamic Republic of Iran approved on 1389/10/15, promuglated by the supreme leader of the Islamic  Revolution, and also in Article (2) of the law of the Fifth Five-Year Development plan of the Islamic Republic of Iran, and in Clause (9) of the declared  policies of this year, The preparation of social and cultural annexes for important and new projects was emphasized and approved.
The Supreme Council of Cultural Revolution also approved and notified the code of the "Cultural Attachment for important and large-scale projects of the country on the 1392/1/21. Therefore, it is mandatory to have a social attachment for all plans and marcro programs in the country. According to this, all projects and plans of the social security organization must be accompanied by an Attachment from the beginning so that the effects of this plan and policies on the beneficiaries of this area, including people, funds and other components of the social security system, will be determined.
Method: The purpose of this study; is Identifying the types of possible consequences and corrective measures appropriate to the nature of the effects of actions, programs and policies before or during implementation. this research is the result of Using a descriptive-analytical method and collecting information by library studies regarding the social impact assessment
Result: Since the social security organization has construction, treatment, supportive, insurance and corporate governance programs, accurate measurement of the social effects of programs and policies on the target community requires an assessment of the social and cultural effects of the projects before carrying out or re-examining the programs, in order to reduce the negative Social and cultural effects. Their social and cultural focus is on the target society. Carrying out such studies can be a  great help in creating a discourse in the field of identification and the importance of evaluating the social and cultural impact of projects, etc., in order to reduce possible consequences, adjust or modify decisions and macro policies in the field of social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social and cultural impact assessment
  • social security organization
  • social security policies
  • projects
  • programs