نقش حمایت ها و مساعدت های اجتماعی در کاهش فقر و محرومیت زدایی؛ بینش های مفهومی و نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22034/qjo.2023.364683.1280

چکیده

هدف: نظام تأمین اجتماعی چندلایه شامل سه لایه بیمه‌­ای، حمایتی و تکمیلی است که در سیاست­‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله تمرکز بر لایه حمایتی است و با ‌توجه ‌به اهمیت لایه حمایتی در کاهش فقر و محرومیت­‌زدایی، ضرورت دارد تا به بینش‌­های مفهومی و نظری این حوزه پرداخته شود.
روش: مقاله حاضر مبتنی ‌بر مطالعه اسنادی و کتابخانه‌­ای انجام‌شده است.
یافته‌­ها و نتایج: در نظام­ تأمین اجتماعی چندلایه، لایه حمایتی عمدتاً تحت عنوان «مساعدت اجتماعی» مطرح است. در این بخش به لایه حمایتی و مساعدت اجتماعی نظام­ تأمین اجتماعی چندلایه، اهداف و کارکردهای نظام مساعدت اجتماعی، پارادایم­‌ها و انواع مساعدت اجتماعی پرداخته ‌شده است. در این بخش سه پارادایم اصلی مساعدت اجتماعی تحت عنوان پارادایم استحقاق، پارادایم کار در برابر دریافت اعانه و پارادایم فعال‌سازی معرفی ‌شده و مبتنی ‌بر همین پارادایم­‌ها، از سه نوع مساعدت‌ اجتماعی مبتنی ‌بر نیاز، مساعدت­‌های اجتماعی مبتنی ‌بر شایستگی و مساعدت‌های اجتماعی مبتنی ‌بر نیاز و شایستگی (ترکیبی) بحث شده است. در پایان ‌براساس مبانی مفهومی و نظری، پیشنهادها و توصیه­‌هایی در ‌راستای بهبود و ارتقاء لایه حمایتی و مساعدت اجتماعی در محورهای اجتماعی و رفاهی مختلف ارائه ‌شده است. درمجموع مقاله حاضر بینش و دانش مفهومی و نظری پژوهشگران مطالعات تأمین اجتماعی، رفاه و سیاست­گذاری اجتماعی را ارتقاء می‌‌‌‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social support and social assistance in reducing poverty and removing deprivation; Conceptual and theoretical insights

نویسنده [English]

  • Shiva Parvaei
University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The multi-layered social security system includes three layers of insurance, support, and supplementary, which are emphasized in the general policies of social security. In this article, the focus is on the support layer, and considering the importance of the support layer in reducing poverty and deprivation, it is necessary to address the conceptual and theoretical insights of this field.
Method: This article is based on documentary research.
Findings and results: In the multi-layered social security system, the support layer is mainly called "social assistance". In this regard, the support and social assistance layer of the multi-layer social security system, the goals, and functions of the social assistance system, paradigms, and types of social assistance has been discussed. In this section, the three main paradigms of social assistance are introduced under the title of entitlement, Workfare, and activation paradigms. Based on these paradigms, three types of social assistance including need-based social assistance, merit-based social assistance, and need and merit-based social assistance (combined) have been discussed. In the end, based on conceptual and theoretical foundations, suggestions and recommendations are presented to improve the support layer and social assistance in various social and welfare dimensions. In general, this article improves the conceptual and theoretical knowledge of researchers of social security studies, welfare, and social policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social policy
  • support layer
  • social assistance
  • deprivation
  • multi-layered social security system