بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی و جریان وجوه نقد در سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارزیابی عملکرد کارکنان

2 رئیس اداره ارزیابی عملکرد کارکنان

3 مسئول واحد امور بیمه شدگان شعبه ملارد

10.22034/qjo.2023.352181.1266

چکیده

مدیریت ­نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سازمان‌­های ­بزرگ که فعالیت مالی انجام می‌­دهند با آن روبرو هستند. سازمان ­تأمین ­اجتماعی به­ عنوان بزرگترین ­سازمان ارائه‌دهنده خدمات درمانی و اجتماعی برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در تعهداتش نیاز مبرم به مدیریت نقدینگی دارد. این بدان دلیل است که افزایش تعهدات در سال­های گذشته منجر‌به کاهش منابع و اعتبارات آن شده است.
هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در محدوده اداره کل شهرستان‌های استان تهران است. عوامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی، برنامه­ ریزی ­اقتضایی، صرفه­ جویی، کنترل داخلی، مطالبات، درآمد حق­‌بیمه و تعهدات، متغیرهای مستقل و مدیریت نقدینگی متغیر وابسته این تحقیق است.
روش: روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی و جامعه ­آماری 226 نفر از کارمندان واحدهای حسابداری، درآمد و اجرائیات اداره ­کل شهرستان‌های استان ­تهران و شعب ­تابعه است که با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر از این افراد با روش ­نمونه‌­گیری طبقه­ بندی ­تصادفی ­ساده انتخاب شده‌اند. از ابزار پرسشنامه برای جمع­ آوری اطلاعات و آلفای­ کرونباخ برای سنجش پایایی ­پرسشنامه و معیارهای روایی­ همگرا و روایی ­تشخیص­ پایایی، برای تائید روایی و کیفیت ­مدل استفاده شده‌است. حجم­ بالای نمونه، نرمال ­بودن داده­‌ها را تایید می‌­کند. از آزمون t-تک‌­نمونه برای بررسی اثر­گویه‌­ها بر سازه خود و اثر متغیرهای ­مستقل بر متغیرهای ­وابسته، تحلیل معادلات ­ساختاری به­‌منظور تجزیه‌­و­تحلیل مدل استفاده شده‌­است.
نتیجه: نتایج این تحقیق نشان‌­داد که عامل گسترش ­ساختار مدیریت ­نقدینگی، در مقایسه سایر عوامل بیشترین اثر را در مدیریت ­نقدینگی و همچنین سازه ­مطالبات، بیشترین اثر را بر سازه ­تعهدات در مقایسه با سازه‌­های ­صرفه‌­جویی، برنامه­‌ریزی­ اقتضایی و درآمد ­حق­‌بیمه دارد. لذا تمرکز بر گسترش­ ساختار مدیریت ­نقدینگی می‌تواند راه­گشای بسیاری از مشکلات در کنترل جریان­ وجه‌­نقد باشد و طرح و برنامه ­مدون جهت وصول مطالبات ­معوق به مدیریت ­نقدینگی کمک ­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Factors Affecting Liquidity Management and Cash Flow in Social Security Organization (General Directorate of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Abdolazimzadeh 1
  • Hosein Rezazadeh 2
  • Vahid Keshvari 3
1 Employee performance appraisal expert
2 Head of Staff Performance Evaluation
3 Head of the Insured Affairs Unit of the Mallard Branch
چکیده [English]

Due to the increase of its commitments in the past years, which has led to the reduction of its resources and credits, the social security organization needs liquidity management to better fulfill its commitments.
The purpose of this study is to investigate the factors affecting the liquidity management in Social Security Organization (SSO)(Directorate General of Tehran City).The expansion of liquidity management structure, contingency planning, savings, internal control, receivables, insurance income and liabilities are independent variables and liquidity management are dependent variables on this research.
The research method is applied survey. 
The population is 226 employees of accounting, revenue and executive units of the Accounting, Executive unit and unit of Income of the SSO. The sample size by using the Cochran's‌formula is 148 people. Sampling method is simple random and Sampling Classification method. From the questionnaire tool to collect information. Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the questionnaire. Convergent validity criteria and reliability validity criteria was used to confirm the validity and quality of the model. The large sample size confirms the normality of the data. One-sample t-test was used to study the effect of visible variables on Hidden variables and independent variables on dependent variables. Structural equation analysis was used to analyze the proposed model.
The results of this research showed; Expansion of liquidity management structure factor have the highest effect on Liquidity Management. Also, Demand variable have the most effect on Commitment variable. Therefore, Focus on Expansion of liquidity management structure and Schedule for collecting deferred claims proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitments- Expansion of liquidity claims
  • Liquidity Management - Social Security Organization