بررسی اثرات نگرش و ادراک شاغلین بر رفتار بیمه درمان تکمیلی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آبادان ، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 مدرس گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای شهید شمسی پور، تهران، ایران

10.22034/qjo.2023.384188.1304

چکیده

هدف: استفاده از پوشش‌­های بیمه‌­ای درمان تکمیلی، خدمات درمانی را مقرون‌به‌صرفه نموده و به بیمه‌شدگان کمک می­‌کند تا به‌­نحو مناسبی ازاین‌گونه خدمات استفاده کنند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا اثرات نگرش و ادراک شاغلین بخش­‌های عمومی و خصوصی بر رفتار بیمه درمان تکمیلی آنان را موردمطالعه و بررسی قرار دهد.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی و داده‌های پژوهش به کمک پرسش‎نامه جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش، شاغلین بخش عمومی و بخش خصوصی شهر تهران هستند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون و مدل­سازی معادلات ساختاری انجام‌شده است.
یافته‌­ها: بر اساس یافته‌­های پژوهش حاضر متغیرهای نگرش و ادراک بر رفتار بیمه­‌ای شاغلین (شامل متغیرهای احساس ضرورت خرید بیمه‌­های تکمیلی درمان، بررسی و انتخاب طرح­‌های بیمه‌­ای موجود، خرید طرح بیمه‌­ای انتخاب‌شده و استفاده از طرح بیمه­‌ای خریداری‌شده) اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین اثرات 7 متغیر جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، سازمان محل خدمت، درآمد، وضعیت تأهل و اندازه خانوار) بر ضرورت خرید بیمه­‌های درمان تکمیلی و میزان رضایت­مندی افراد از این نوع بیمه­‌ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر اثرگذاری برخی از این متغیرها همچون سن بود.
نتیجه: بنا‌بر یافته‌­های این پژوهش، هرچه نگرش و ادراک افراد نسبت به بیمه­‌های درمان تکمیلی بهبود و تقویت شود، به همان میزان می­توان شاهد رشد و توسعه این قبیل بیمه­‌ها در سطح جامعه هستیم.    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Employees' Attitude and Perception on their Health Insurance Behavior

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazaripour 1
  • Babak Zakizadeh 2
  • Zahed Ahmadzadeh 3
1 Young Researchers and Elite Club, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
3 Accounting Department, Shamsipour College, Technical and Vocational University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Taking benefit from complementary health insurance coverage makes healthcare services affordable and helps people to use such services properly. In other words, being covered by complementary health insurance is important, because coverage helps people get timely medical care and improves their lives and health. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of employees' attitude and perception on their complementary health insurance behavior.
Method: The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The required data were collected through a questionnaire. The statistical population of this study is the employees of the public and private sectors in Tehran. Regression analysis and structural equation modeling were used to test the hypotheses and analyze the data.
Findings: Based on the findings of this research, the variables of attitude and perception have a positive and significant effect on the employees' complementary health insurance behavior (variables of necessity of health insurance, evaluation of alternatives, purchase, and post purchase). Also, the effects of 7 demographic variables (gender, age, education, type of organization, income, marital status and household size) on the necessity of purchasing the complementary health insurance and the level of satisfaction of people with this type of insurance were studied. The results showed some of these variables, for example age, are effective.   
Result: According to research findings, the more people's attitude and perception towards complementary health insurance improves and strengthens, the more we can witness the growth and development of such insurance at the community level.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complementary health insurance
  • Insurance coverage behavior
  • Attitudes
  • Perception
  • Satisfaction