بررسی عوامل موثر بر اشتغال در حوزه تعاونی های کشاورزی و تاثیرآن بر منابع بیمه ای سازمان تامین اجتماعی: (رهیافت سنجی فضایی و هم جمعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی-بخش عمومی و کارشناس امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

2 کارشناس ارشد حقوق، مدرس دانشگاه، معاون تعهدات بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه

10.22034/qjo.2023.377536.1295

چکیده

مقدمه: این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال تعاونی‌­های کشاورزی در ایران می­‌پردازد.اهمیت تعاونی­‌ها در اقتصاد به‌اندازه‌ای است که حتی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران تأکید فراوانی بر حمایت و به‌کارگیری ظرفیت­‌های آن دارد.
روش: در این پژوهش تلاش می­‌شود تا با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر اشتغال تعاونی­‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. پس از انجام آزمون‌­های موران، هاسمن و ضرایب لانگراژ با استفاده از مدل دوربن فضایی (SDM)، اثر متغیرهای سرمایه­‌گذاری تعاونی کشاورزی، شاخص تورم، دستمزد، بر وضعیت اشتغال تعاونی‌­های مذکور موردبررسی قرارگرفته است.
یافته‌ها:  نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار سرمایه‌­گذاری تعاونی‌­های موردبررسی و شاخص تورم بر اشتغال است همچنین بر اساس مدل برآوردی، افزایش دستمزد در سایر استان‌ها منجر به اثر منفی و معنادار در اشتغال استان i می‌شود به‌ این‌ صورت که با افزایش دستمزد بخش تعاونی کشاورزی سایر استان‌ها، اشتغال تعاونی کشاورزی در استان i نیز مانند اثرات مستقیم کاهش می‌­یابد. در بخش پایانی این مطالعه با‌‌توجه‌‌به اهمیت سیاست­‌های ابلاغی رهبری، به برآورد و بررسی تأثیر اشتغال تعاونی­‌های کشاورزی بر بهبود منابع بیمه­‌ای سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش OLS پرداخته می‌­شود. نتایج نشان‌دهنده‌ی ضریب مثبت و کوچک‌تر از یک برای اشتغال تعاونی کشاورزی­ است که حاکی از آن است که باوجوداینکه تأثیر اشتغال بر منابع بیمه‌­ای مثبت است اما منابع بیمه‌­ای کمتر از اشتغال تعاونی­‌های کشاورزی­ افزایش می‌­یابد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting employment in the agricultural cooperative sector and its impact on the insurance resources of the Social Security Organization: (Spatial econometric and cointegration approaches)

نویسندگان [English]

  • Ali Heydari Dizgarani 1
  • Mohammad Amjadian 2
1 Ph.D Student in Economics, Insurance affairs expert in SSO
2 M.A. law , university lecturer, Vice President of Insurance Obligations of General Department of Social Security of Kermanshah Province
چکیده [English]

Introduction: This study examines the factors affecting the employment of cooperatives in Iran. The importance of cooperatives in the economy is so great that even the principle of Article 44 of the Constitution of Iran emphasizes the support and use of its capacities.
Purpose and method: In this research, using spatial econometric models, factors affecting the employment of cooperatives in the country are investigated. After performing Moran's, Hausman's and Langrage coefficient tests, the effect of cooperative investment variables, inflation index, wages on the employment status of cooperatives have been investigated using the SDM space Durban model.
Results: The results indicate a positive and significant effect of cooperative investment, and the inflation index is on employment. Also, based on the estimated model, the increase in wages in other provinces leads to a negative and significant effect in province i, in such a way that with the increase in the wages of the cooperative sector in other provinces, cooperative employment in province i also decreases like the direct effects of the decrease.
In the final part of this study, due to the importance of the policies announced by the leadership, the effect of cooperative employment on the improvement of the Iranian Social Security Organization's insurance resources is estimated and investigated using the OLS method. The results show a positive coefficient smaller than one for the employment of cooperatives, which indicates that although the effect of employment on insurance resources is positive, insurance resources increase less than the employment of cooperatives.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative companies
  • employment
  • insurance resources
  • social security
  • spatial econometrics