سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد(دانشجوی دکتری) شعبه تامین اجتماعی فاروج(مسئول امور اداری)

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/qjo.2023.381399.1299

چکیده

مقدمه: تغییر سیاست‌های حوزه بازنشستگی در جهان، درنتیجه بروز ناپایداری مالی در صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های اخیر امری رایج شده است. صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز از این پدیده مستثنا نبوده و مطابق آمارها با مشکل ناپایداری مالی روبرو شده است. پائین بودن سن بازنشستگی و فرمول سخاوتمندانه تعیین مستمری، لزوم انجام اصلاحات پارامتری را در کوتاه‌مدت بیش‌ازپیش گوشزد می‌کند.
هدف و روش: هدف این تحقیق ارائه استراتژی بهینه اصلاحات پارامتری و بررسی تأثیر کاهش نرخ جایگزینی در تعیین مقادیر بهینه نرخ حق‌بیمه و سن بازنشستگی نرمال، در چارچوب مدل‌های توازن خودکار است .روش تحقیق به‌لحاظ هدف کاربردی است. تحلیل و گردآوری داده‌ها بر اساس نتایج بهینه‌سازی مدل غیرخطی در محیط نرم‌افزار متلب با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است.
نتیجه: یافته‌های تحقیق حاکی از این است که پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، در گروی افزایش 9‌درصدی نرخ حق‌بیمه و افزایش سن بازنشستگی نرمال مردان و زنان به میزان 02/5 سال در دوره 20 ساله آتی است. اتخاذ سیاست اصلاح نرخ حق‌بیمه و سن بازنشستگی، همراه با کاهش 10‌درصدی نرخ جایگزینی، می‌تواند با بهبود وضعیت نقدینگی صندوق، روند افزایش نرخ حق‌بیمه و سن بازنشستگی را کند نماید. به‌طوری‌که نرخ حق‌بیمه تا 8% و سن بازنشستگی تا 87/3 سال رشد می‌یابد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The policy of change in replacement rate and determining the optimal strategy of parametric reforms of the Iranian Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Esmail Loqmani Devin 1
  • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri 2
  • Mahmood Hoshmand 3
  • Mohammad Hosein Mahdavi Adeli 4
1 department of economics, Ferdowsi University of Mashhad. PhD candidate social security organization, Farooj branch, administrative affairs supervisor.
چکیده [English]

Introduction: Changes in pension policies in the world as a result of financial instability in pension funds are common in recent years. The social security pension fund is not exempt from this phenomenon and according to the statistics, it is facing the problem of financial instability. The low retirement age and the generous formula for determining the pension, emphasize the need for parameter reforms in the short term.
Purpose and method: The purpose of this research is to present the optimal strategy of parametric reforms and to investigate the effect of reducing the replacement rate on the optimal values ​​of the contribution rate and the normal retirement age in the framework of Automatic Balancing Mechanisms models. The analysis and evaluation of data has been done based on the optimization results of the nonlinear model in the MATLAB software environment using the genetic algorithm.
Results: The findings of the research indicate that the financial stability of the social security fund depends on a 9% increase in the contribution rate and an increase in the normal retirement age of men and women by 5.02 years in the next 20 years. Adopting the policy of reforming the contribution rate and retirement age along with a 10% reduction in the replacement rate can slow down the process of increasing the insurance contribution rate and retirement age by improving the liquidity of the fund. Thus, the contribution rate increases up to 8% and the retirement age up to 3.87 years.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pension system
  • parametric reforms
  • automatic balancing mechanisms
  • retirement age
  • contribution rate