تأثیر برنامه‌های تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزش

10.22034/qjo.2023.380239.1297

چکیده

هدف: پیشگیری از جرم بعد از ناکارآمدی شیوه‌های کیفری از جانب دولت‌ها پذیرفته شد و بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های مناسبی توسط کشورها در‌این‌راستا معمول و با تفویض اختیار، متناسب با شرح وظایف سازمان‌ها، موضوع توسط آنها پیگیری می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای برنامه‌های خود به‌نوعی در راستای کنترل جرم کمک می‌نماید، هدف این پژوهش، پی‌بردن به میزان تأثیر برنامه‌های تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری 85 نفر از فرماندهان، مدیران و اساتید حوزه پیشگیری از جرم بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 70 نفر آنان تعیین شدند. روش گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری، فیش‌برداری و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی و صوری آن  به‌وسیله خبرگان و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) تأیید و همچنین برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها خدمات تأمین اجتماعی در سه حوزه 1-خدمات بیمه‌ای،2-خدمات حمایتی و توان‌بخشی و 3- خدمات امدادی، در پیشگیری از وقوع ریشه‌های جرائم مانند فقر، بیکاری و ... مؤثر بوده و کمک شایانی به دستگاه‌های متولی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد نمود. 
نتیجه‌گیری: نهاد تأمین اجتماعی می‌تواند با رویکردی جدید و با هدف کاهش وقوع جرائم برنامه‌های خود را تنظیم و با عقد تفاهم‌نامه با سایر سازمان‌ها، کارآمدتر از گذشته و با بهره‌گیری از ظرفیت موجود در راستای پیشگیری از وقوع جرائم قدم بردارد. 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social security in crime prevention

نویسنده [English]

  • Gholamreza Rezaei
Amoozesh
چکیده [English]

Purpose: Crime prevention was accepted by the governments after the ineffectiveness of criminal methods, and accordingly, proper planning by countries, including our country, has become common in this regard. The governments track the crime prevention by delegating authority in accordance with the description of the duties of the organizations. Accordingly, the Social Security Organization contributes to crime prevention by implementing its programs in controlling crime and social harm. Consequently, the purpose of this research is to explain the role of social security in crime prevention.
Method: The method in this article is analytical-descriptive of a qualitative type and the data collection method is in the form of the library study, which includes written sources including laws, books, etc., after collecting the materials, it is analyzed and the analysis of these cases has been discussed.
Findings: According to the findings, social security services are provided in three areas: 1- insurance services, 2- support and rehabilitation services, and 3- relief services. These services are very effective in preventing the occurrence of the roots of crimes such as poverty, unemployment, etc.
Result: Social Security Institutions can adjust their programs with a new approach aiming at reducing the occurrence of crimes through signing a memorandum of understanding with other organizations, which can be more efficient than in the past and take advantage of the existing capacity in order to prevent the occurrence of crimes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • crime
  • crime prevention