کتابشناسی؛ Financial Sustainability of Pension Systems: Empirical Evidence from Central and Eastern European Countries

مطالب عمومی

چکیده

در بخش کتابشناسی این شماره کتاب "Financial Sustainability of Pension Systems" معرفی شده است.  پایداری سیستم‌های بازنشستگی عمومی به یک چالش مهم برای دولت‌ها و مؤسسات در سراسر جهان تبدیل شده است. این کتاب در 10 فصل به عناصر تأثیرگذار بر پایداری سیستم‌های بازنشستگی، با تمرکز ویژه بر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی می‌پردازد.

عنوان مقاله [English]

Bibliography, Financial Sustainability of Pension Systems: Empirical Evidence from Central and Eastern European Countries