بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای در تیم مجازی بر کارکنان خدمات غیرحضوری‌ در سازمان تأمین اجتماعی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی

2 دکتری مدیریت دولتی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).

10.22034/qjo.2023.383825.1305

چکیده

هدف: اخلاق حرفه‌ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که مجموعه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌های اخلاقی پذیرفته‌شده است که از سوی سازمان‌ها و مجامع حرفه‌ای مقرر می‌شود تا مطلوب‌ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه‌ای فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای در تیم‌های مجازی بر عوامل خدمات غیرحضوری صورت گرفته است.
روش: این پژوهش برحسب‌ هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران می‌باشد که تعداد کارمندان بخش خدمات آنلاین 5400 نفر است. حجم نمونه ‌‎‌با‌توجه‌به فرمول جامعه محدود 359 نفر می‌باشد. تعداد 370 پرسشنامه توزیع گردید و 364 پرسشنامه معتبر به دست آمد. ‌‎‌با‌توجه‌به گستره بالای جامعه آماری این تحقیق؛ از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌منظور اندازه‌گیری تعداد کارمندان جامعه آماری استفاده می‌شود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد.
یافته‌ها: در این پژوهش، ابتدا متغیرهای تحقیق به کمک روش‌های آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی و به‌طور کلی برای نرمال بودن یا نبودن داده‌ها از بررسی شاخص‌های کشیدگی و چولگی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌ها از نرم‌افزار Spss26 و آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای مسئولیت‌پذیری، معقولیت، صادق بودن و عدالت در توزیع کار بر اخلاق حرفه‌ای در تیم مجازی خدمات غیرحضوری (کارایی و اثربخشی) مؤثر می‌باشد. 
 
 

 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of professional ethics in the virtual team on non-attendance service factors in the social security organization of Tehran

نویسندگان [English]

  • hamzeh khani 1
  • MohammadReza Babae 2
1 governmental management
2 دکتری مدیریت دولتی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
چکیده [English]

Professional ethics is a rational thought process that is a set of accepted ethical actions and reactions that are prescribed by professional organizations and associations in order to provide the most favorable social relations possible for its members in the performance of professional duties. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of professional ethics in virtual teams on absentee service factors. This research is a descriptive survey according to its practical purpose and based on the method of data collection. The statistical population of this research is the employees of Social Security Organization of Tehran province. The number of employees in the online service department is 5400. The sample size is 359 people according to the limited population formula. 370 questionnaires were distributed and 364 valid questionnaires were obtained. Due to the high scope of the statistical population of this research; A simple random sampling method is used to measure the number of employees in the statistical population. The tool used in this research is a questionnaire. In this research, first the research variables were used with the help of descriptive statistics methods and then inferential statistics, and in general, to check the normality or not of the data, the skewness and skewness indices were used. Spss26 software and structural equations test using Lisrel software were used to check the hypotheses. The results of the research show that the variables of responsibility, reasonableness, honesty and justice in the distribution of work are effective on professional ethics in the virtual team of non-attendance services (efficiency and effectiveness). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional ethics
  • effectiveness
  • virtual teams
  • efficiency