دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 66، دی 1401 
نظریۀ جامعه‌شناختی در جامعه‌شناسی پزشکی

صفحه 197-215

10.22034/qjo.2023.387418.1310

امید مظلومی؛ مهربان پارسامهر؛ اکبر زارع شاه آبادی