عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان تامین اجتماعی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و کارکنان آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، کارمند سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

10.22034/qjo.2023.393477.1315

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان تأمین اجتماعی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و کارکنان آن بود.
روش: در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان (68نفر زن، 68 نفر مرد) تأمین اجتماعی شهر اصفهان بودند. 24 نفر مدیر به شیوه سرشماری و 164 نفر از کارکنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوکران (2001) و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه 50 گویه مرتبط با 7 مؤلفه‌ی آزمون تحقیق پاسخ دادند. و این پرسشنامه به تأیید اساتید متخصص موضوعی در این زمینه رسید و پایایی به روش بازآزمایی 97/0 برآورد گردید. روش گردآوری داده‌ها به‌صورت آمار استنباطی آزمون t تک متغیره و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده گردید.
یافتهها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که نقش طرح درس (t-28/85, p-0/001)، نحوه آموزش (t-25/99, p-0/001)، ارزشیابی علمی مستمر (t-24/68, p-0/001)، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان (t-23/37, p-0/001)، تشویق و ترغیب (t-25/82, p-0/001)، نظارت (t-21/82, p-0/001)، و روابط انسانی (t-22/99, p-0/001)، در ارتقای آموزش ضمن خدمت کارکنان بیشتر از سطح متوسط بوده است. بین عوامل مؤثر بر ارتقای کیفی آموزش کارکنان در سطح  تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. بالاترین میانگین (22/4) مربوط به عوامل انسانی و کمترین میانگین (98/3) مربوط به عامل ارزشیابی علمی و مستمر می‌باشد. تفاوت بین نقش طرح درس، نحوه آموزش، ارزشیابی علمی و مستمر، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان، تشویق و ترغیب و نظارت بر فرآیند آموزش برحسب سابقه خدمت پاسخگویان در سطح   معنی‌دار بوده است اما تفاوت بین نقش این عوامل ‌‎‌با‌توجه‌به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، تحصیلات، سابقه، خدمت، مسئولیت) معنی‌دار نبوده است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Quality of Improvement Training Social Security Workers in Isfahan from Viwepoint Employee

نویسنده [English]

  • ahmad babasafarirenani
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، کارمند سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان
چکیده [English]

The purpose of this study the factours the quality of social security staff inservice training of staff was of the view. Descriptive method was used in this study. The statistical population of all employees (femalesm n-68) and (men, 217 women) in the social security isfahan (SSO) had 24 people head to the census, and 164 employees based on the determination of sample size Cochran (2001) and random sampling were selected and 53 were associated with the 7 component test buoy survey responded. The questionnaire was approved specializing in this field and validity Bazamayy 0/97 respectively. Data collection ferential statistics to test one variable t and t-test was used with two independent sings suggest that the role of the lesson plan (t=28/85, p=0/001), training (t=25/99, p=0/001), continuous scientific evaluation (t=24/68, p=0/001), consistent with the need for staff training (t=23/37, p=0/001), lead (t=25/82, p=0/001), monitoring (t=21/82, p=0/001), and human relations (t=22/99, p=0/001), in-service training to upgrade staff has been higher than average level. Among the factors to promote quality teaching staff at p0/05, there are significant differences. The highest average (4/22) related to human factors and the lowest average (3/98) factors related to the scientific evaluation is ongoing. The difference between the role of lesson plans, training, evaluation and continuous, consistent with the need for staff training, incentives to encourage and monitor the training process based on respondents' record  but there is a significant difference between the role of the demographic variables (gender, education, service, responsibility) is not significant.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrators
  • quality
  • service training
  • social security. staff