بررسی عوامل اثرگذار در کسب آمادگی برای تغییردر سازمان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، مدیریت، علامه طباطبایی، تهران

2 آموزش ابتدائی، دانشگاه فرهنگیان، شیراز

10.22034/qjo.2024.396972.1326

چکیده

هدف: یکی از چالش‌های‌ مهم سازمان‌های‌ عصر حاضر، حضور در محیط‌های‌ پرتلاطم‌، ظهور تکنولوژی و فناوری‌های‌ جدید، عدم اطمینان‌های‌ محیطی می‌باشد. تغییر معمولاً موجب می‌شود تا کارمندان از وضعیت آشنا به‌ناچار به وضعیت ناآشنایی حرکت کنند به همین خاطر است که هرگاه‌ تغییر احساس شود، کارکنان در برابر آن مقاومت می‌کنند. در تحقیق حاضر برخی از عوامل که دراین‌رابطه‌ نقش مهمی ایفا می‌کنند ازجمله اعتماد، حمایت سازمانی ادراک‌شده‌، مقاومت در برابر تغییر و ابعاد ساختار سازمانی موردِ بررسی‌ قرار گرفته است. ازجمله‌ اهداف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان در برابر تغییر باتوجه‌به‌ نقش میانجی‌گر اعتماد می‌باشد که در آن نقش عوامل پیش‌بین‌ نظیر ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز)، اعتماد و حمایت ادراک‌شده‌ موردِ بررسی‌ واقع می‌شود تا به‌وسیله‌ آن‌ها سازمان درک درستی از این عوامل کسب کند.
روش: این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری‌ داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. با ابزار پرسش‌نامه‌ از تعداد 112 نفر کارمند و مدیر در اداره آموزش‌وپرورش‌ ناحیه یک شیراز داده‌ها گردآوری گردید. بعد از استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با مقدار 87 به دست‌ آمد. باتوجه‌به‌ کوچک‌بودن‌ حجم نمونه و مشخص‌بودن‌ اعضا جامعه از نمونه‌گیری‌ تصادفی ساده و جهت روایی سازه از آزمون AVE و جهت پایایی از آزمون پایایی ترکیبی استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل‌سازی‌ معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‌ها: براساس یافته‌های‌ پژوهش حاضر متغیرهای‌ اعتماد کارکنان و حمایت سازمانی ادراک‌شده،‎ دارای رابطه مثبت و معنی‌دار با متغیر آمادگی برای تغییر و متغیر مقاومت در برابر تغییر، رسمیت و تمرکز دارای رابطه منفی و معنی‌دار با متغیر آمادگی برای تغییر بودند. همچنین متغیر اعتماد در رابطه بین مقاومت در برابر تغییر و آمادگی برای تغییر نقش میانجی دارد. در این تحقیق بین پیچیدگی سازمان با آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق شامل آزمون هفت فرضیه بوده که ازاین‌بین‌ شش فرضیه تأیید شد که نشان از رابطه مثبت بین اعتماد، حمایت سازمانی با آمادگی برای تغییر و رابطه منفی بین مقاومت، رسمیت و تمرکز با آمادگی برای تغییر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influencing factors on organization readiness to change: The mediating role of trust in Education and breeding Organization

نویسندگان [English]

  • Omidreza Karami 1
  • mohadeseh abbasi 2
1 Business Management. Allameh Tabatabe University, Tehran
2 Farhangian university. shiraz
چکیده [English]

Abstract:
Objective: One of the major challenges for contemporary organizations is their presence in turbulent environments, the emergence of new technologies, and environmental uncertainties. Change often forces employees to move from a familiar state to an unfamiliar one, which is why employees tend to resist it when they sense change. In the present research, certain factors that play a significant role in this regard were examined, including trust, perceived organizational support, resistance to change, and organizational structure dimensions.
Method: This research is considered an applied study in terms of its objective and a descriptive-survey study in terms of data collection methods. Data were collected through questionnaires from 112 employees and managers in the Education and Training Department of District One in Shiraz. After using the Cochran formula, a sample size of 87 was determined. Given the small sample size and the known population, simple random sampling was used, and for the validity of the structure, the AVE test, and for reliability, a composite reliability test were employed. Structural equation modeling was used for data analysis and examining the relationships between research variables.
 
Findings: According to the findings of this research, the variables of employee trust and perceived organizational support had a significant positive relationship with the readiness for change variable, while the variables of resistance to change, formality, and centralization had a significant negative relationship with the readiness for change variable. Moreover, trust acts as a mediator in the relationship between resistance to change and readiness for change. In this research, there is no significant relationship between organizational complexity and readiness for change.
Conclusion: The research results included the testing of seven hypotheses, six of which were confirmed. These confirmations indicate a positive relationship between trust, organizational support, and readiness for change and a negative relationship between resistance, formality, and centralization with readiness for change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Perceived support
  • Resistance to change