آینده‌مطلوب روندهای تحول درسازوکارهای سازمانی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22034/qjo.2024.436082.1348

چکیده

هدف: هدف از انجام این مطالعه استخراج سناریوی مطلوب تحول در سازوکارهای اجرایی و ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی است که بر مبنای رویکرد آینده‌پژوهی و با بررسی روند 30 ساله این سازمان تعیین‌شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای کاربردی است و از لحاظ نوع‌شناسی از جمله پژوهش‌های کیفی است که در پارادایم قیاسی استقرایی به‌دست‌آمده است. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش سناریونویسی با استفاده از رویکرد شوارتز اقدام شد و برای این منظور متغیرهای کلیدی که قبلاً توسط مطالعات انجام‌شده و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 5 نفر از خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و بررسی داده‌های حداقل 30 سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی شناسایی و به روش تحلیل مضمون استقرایی یکپارچه شدند، از حیث عدم قطعیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی و پایایی مصاحبه به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و چندین بار تکرار و مطالعه تأیید شد. همچنین به‌منظور فهم بهتر سناریو، در نرم‌افزار ونسیم سناریو مطلوب ترسیم شد.
یافته‌ها: دو عدم قطعیت کلیدی، فراگیری پوشش بیمه اجتماعی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار برای آحاد مردم بوده است که بر مبنای آن چهار سناریو به‌دست آمد. سناریو خوش‌بینانه و مطلوب از چهار حلقه متأثر از رشد اقتصادی، تحولات فناوری، سرمایه‌گذاری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نواقص آن توسط دولت تشکیل‌شده است.
نتیجه‌گیری: برمبنای سناریوی مطلوب پژوهش، برخی راهبردهای پیشنهادی ارائه شد که عبارتند از: ایجاد امنیت درآمد پایه از طریق تعیین حداقل سطح درآمدی واقعی متناسب با ارزش ریالی مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری، خط فقر ملی، آستانه درآمد برای کمک‌های اجتماعی یا سایر آستانه‌های مشابه و تصویب و طی نمودن مسیر قانونی، ایجاد طرح‌های مزایای همگانی به‌منظور حمایت اجتماعی، در نظرگرفتن بسته‌های مشوق‌های شایسته برای کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان و راهبردهای دیگر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirable future of trends in the organizational and executive mechanisms of the Social Security Organization

نویسنده [English]

  • Rohollah Bayat
x
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to develop the desired scenario in the executive and structural mechanisms of a social organization, which has been determined for future research and by examining the 30-year trend of this organization.
Method: This research is practical in terms of developmental purpose and in terms of typology, it is one of the ones obtained in qualitative researches in the inductive comparative paradigm. In order to analyze the data, using the scenario method, using the key research methods previously conducted by the studies and semi-structured interviews with 5 experts in the social field, and reviewing the data of at least the last 30 years, the social organization was identified and carried out in a method. Deductive analysis were integrated, evaluated in terms of uncertainty. The validity and reliability interview has been repeated and checked several times with the relative validity method, respectively. Also, in order to better understand the scenario, the desired scenario is drawn in Vensim software.
Findings: The two key uncertainties are social insurance coverage and quality improvement and structural reform for individuals, for which four scenarios were obtained. Optimistic and favorable scenario consists of four circles affected by economic growth, transformations, investment and creation of structure between resources and expenses, regulation of social service market and compensation of its deficiencies by the government.
Conclusion: Based on the desired scenario of the research, some suggested strategies are presented, which include: creating basic income security through the average real income amount with Rial value of goods and services, national poverty line, income threshold for social assistance or other thresholds. Similar to doing and going through the legal path, creating public benefits plans for social support, considering appropriate incentives for entrepreneurship and knowledge-based companies and other strategies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Scenario
  • Organization of Social Organization
  • Transformation Trends
  • Strategy